Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van VWS. Uit het oogpunt van uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen en ambities vraagt de VNG de aandacht van Kamerleden voor deze onderwerpen: het Zorgakkoord, de eigen bijdrage Wmo, wonen en zorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Positief over Zorgakkoord

We zijn positief over de richting die met het Zorgakkoord wordt ingeslagen de doelstellingen sluiten namelijk aan bij de gemeentelijke propositie ‘De winst van het sociaal domein’. Het VNG-bestuur heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend onder voorbehoud van instemming door onze leden tijdens de ALV op 2 december.

Compenseer gemeenten volledig voor meerkosten abonnementstarief

We dringen er bij het rijk op aan om gemeenten volledig te compenseren voor de meerkosten die het gevolg zijn van het invoeren van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de Wmo. Daarnaast pleiten we ervoor om ook tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te komen voor woonvoorzieningen en hulpmiddelen (naast huishoudelijk hulp).

Compenseer stijging kosten als gevolg van Wlz-extramuraal

Op het gebied van wonen en zorg brengen we de Kamer onder de aandacht dat gemeenten gecompenseerd moeten worden voor de stijging van Wmo-kosten als gevolg van extramurale Wlz-zorg. En we wijzen erop dat een extra bouwopgave van 50.000 woningen met pleegzorgplekken niet realistisch is.

Stel extra geld beschikbaar via Doeluitkering maatschappelijke opvang

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de bestrijding van dakloosheid. We pleiten ervoor om het extra budget beschikbaar te stellen via de Doeluitkering maatschappelijke opvang.

Geen vertraging voor Beschermd Thuis

We vragen om de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis niet te laten vertragen door de noodzakelijke wijzigingen van de Wmo. Door meer vertraging zou de samenwerking in de regio’s nog verder onder druk komt te staan, de regio’s willen juist verder.

Meer informatie

Download het Position paper 'Omerkingen VNG op begroting VWS' (pdf, 221 kB)