Er is bij het kabinet groeiende aandacht voor veiligheid. De complexiteit van andere grote maatschappelijke opgaven is vaak van invloed op de openbare orde en veiligheid. Gemeenten vormen hier veel vaker de frontlinie. De VNG stuurde de Kamer ons position paper hierover: 'Veiligheid: lokaal zie je alles'.

We stuurden de Tweede Kamer het position paper (pdf, 221 kB) met oog op de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid. Hieronder een samenvatting van ons pleidooi.  

Herstel het vertrouwen in de overheid

De laatste jaren neemt de maatschappelijke onrust toe en het vertrouwen in de overheid af. We moeten het vertrouwen herstellen, gemeenten kunnen hierbij hun deel leveren mits ze op hun beurt het vertrouwen krijgen van het rijk dat zij het op hun manier kunnen doen, met inbegrip van lokale differentiatie en met voldoende middelen.

Versterk gemeentelijke informatiepositie, haal onbedoelde knelpunten weg

Gemeenten hebben een sterkere basis nodig om informatie te kunnen delen. De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  en de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) zullen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We roepen de Kamer op deze wetstrajecten weer op te pakken. En haal bij de aanpak van ondermijning onbedoelde knelpunten in wet- en regelgeving en dookruisend beleid weg.

Zet meer in op lokale handhaving, hou oog voor gemeentelijke autonomie

Gemeenten moeten meer handhavers (boa's) aan kunnen stellen. De boa's moeten ook breder inzetbaar zijn (denk aan handhavend optreden tegen verkeersovertredingen). We pleiten ook voor de snelle oprichting van ‘vliegende brigades’ op voor ondersteuning.

Bij de aanpak van aan zorg gerelateerde veiligheidsproblemen vragen we het rijk niet direct te sturen op de regionale en lokale uitvoering. Heb oog voor de decentralisatie en interbestuurlijke verhoudingen en geef zodoende ruimte aan verschillen tussen gemeenten qua problematiek en omvang. 

Meer capaciteit nodig voor aanpak seksuele misdrijven

Een versterkte aanpak van (online) seksuele misdrijven vraagt om meer menskracht, ook de capaciteit van het Centrum Seksueel Geweld is van belang. We ondersteunen het belang van de invoering van de Wet seksuele misdrijven.

Voorkom politieke discussie over beveiliging politieke ambtsdragers

Als openbaar bestuur moeten we zorgen voor een veilige woon- en werkplek van de politiek vertegenwoordigers en medewerkers. Het rijk moet meer geld beschikbaar stellen voor preventieve beveiliging van woningen om discussies hierover in gemeenteraden niet te hoeven voeren.