De nieuwe Wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. In de geactualiseerde handreiking ‘Naleving nieuwe Wet inburgering’ vindt u verdieping, nieuwe inzichten en handvatten om naleving binnen uw gemeente effectief vorm te geven.

Naleving is een belangrijk issue binnen de nieuwe Wet inburgering. Een van de pijlers hierbij is dat u voorkomt dat een inburgeraar zijn of haar afspraken, bewust on onbewust, niet nakomt. Ook het toezicht op taalaanbieders speelt een belangrijke rol. Alles om ervoor te zorgen dat inburgeraars de taal zo snel mogelijk onder de knie krijgen én naar vermogen – liefst met betaald werk – participeren in onze samenleving. 

Gemeenten aan zet

Bent u binnen uw gemeente belast met het vormgeven van visie, beleid en/of werkprocessen voor naleving onder de nieuwe Wet inburgering? Bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, consulent of boete-ambtenaar? Ondanks uw (preventieve) inspanningen zal er weleens een boete- of maatregelwaardige overtreding plaatsvinden waarop u moet acteren. Het kan ook zijn dat een taalaanbieder niet voldoet aan de beloofde kwaliteit. Daarom is het nodig om visie, regels en werkprocessen rond naleving gereed te hebben. Zo vermijdt u het risico op willekeur. 

Handreiking helpt

In deze handreiking krijgt u stap voor stap informatie over het wettelijk kader, preventie en communicatie, handhaving en toezicht op taalaanbieders. Ze biedt handvatten en voorbeelden die u helpen om naleving effectief vorm te geven. En heeft u al plannen om preventie, toezicht en handhaving in te vullen? Dan kan de handreiking u helpen om die plannen te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Veel aandacht voor preventie

Zoals dat bij naleving hoort, schenkt de handreiking veel aandacht aan preventie. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de consulent en voor gedragsbeïnvloeding. Wat dat laatste betreft kunt u denken aan de invloed van stress op het denk- en doenvermogen van de inburgeraar. De handreiking geeft hiervoor mooie inzichten en aanknopingspunten.  

Samenwerking consulent en boete-ambtenaar

Wat de handreiking ook laat zien, is hoe belangrijk de samenwerking tussen de consulent en de boete-ambtenaar is. Loopt preventie in eerste instantie spaak? Dan kan de consulent in overleg met deze ambtenaar bijvoorbeeld bekijken welke sanctie of boete het beste past om de inburgeraar alsnog te motiveren de afspraken na te komen. Werkprocessen helpen bij het invullen van die samenwerking.

Meer informatie