Per 2022 ligt de regie rond inburgering bij gemeenten. De VNG heeft de Belastingdienst gevraagd of en in hoeverre gemeenten de btw die drukt op de inburgering kunnen claimen bij het Btw-compensatiefonds.

Het Expertisecentrum Lokale overheden van de Belastingdienst constateert dat gemeenten voor verschillende doelgroepen verschillende taken hebben: voor de begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten hebben gemeenten een veel uitgebreidere wettelijke taak dan voor gezins- en overige migranten, die grotendeels zelf verantwoordelijk blijven voor hun inburgering. Om die reden is het niet mogelijk om één standpunt in te nemen over inburgering.

Wanneer wel/geen recht op compensatie?

  • Alleen als de gemeente een wettelijke taak heeft in het faciliteren van de inburgering en de inburgeraars de verplichting hebben de trajecten af te nemen op straffe van sanctiemogelijkheden, bestaat er een recht op compensatie bij het Btw-compensatiefonds
  • Als er geen sprake is van een wettelijke taak van de gemeente of als niet de verplichting bestaat om het inburgeringstraject te volgen, dan komt de btw die drukt op de trajecten niet voor compensatie in aanmerking.
  • Compensatie blijft ook achterwege wanneer deze drukt op goederen of diensten, wanneer deze, als ze door een ondernemer zouden worden verricht, zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Hierbij kunt u denken aan cursussen of opleidingen die de gemeente zelf geeft of zijn ingekocht door de gemeente voor een specifieke groep (asielzoekers). 

Aangezien het antwoord dus afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in het individuele geval, kunnen gemeenten, die definitieve rechtszekerheid willen hebben, zich melden bij de voor hen competente inspecteur.