Via verschillende sporen werkt de VNG aan haar plannen om samen met de leden de kracht van de lokale overheid verder te versterken. Door de krachten te bundelen in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) neemt de VNG gemeenten ook in 2024 werk en zorgen uit handen.

Ophoging Fonds GGU 

In de Kadernota 2024 zijn de beleidsmatige ambities en de GGU geïntegreerd. De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met de Kadernota 2024 en de GGU-begroting voor 2024, inclusief een ophoging van het Fonds GGU in verband met:  

 • extra ondersteuning aan gemeenten via een programmatische aanpak,  
  neergelegd in 5 proposities

 • uitbreiding van het dienstverleningsaanbod met 4 nieuwe structurele diensten 

 • de jaarlijkse indexatie op basis van indexcijfers van het CPB

Nieuwe proposities

Op de volgende onderwerpen biedt de VNG het komend jaar extra ondersteuning: 

 • ontwikkelagenda gezond leven Gezond en Actief Leven Akkoord IZA/GALA 

 • programma’s fysieke leefomgeving

 • inkoop en aanbesteden

 • VNG Academie en Kennishub

 • arbeidsmarktkrapte 

In 5 afzonderlijke proposities (onderdeel van de ALV-stukken) staat welke resultaten de VNG voor haar leden wil bereiken en wat daarvan voor hen de meerwaarde is:  

De proposities gaan ook in op de financiën, organisatie en mogelijke risico’s. 

Nieuwe structurele diensten 

De toevoeging van de 4 nieuwe structurele diensten betreft: 

 • structurele dienstverlening Omgevingswet  

 • haven-standaard (platform-onafhankelijke cloud hosting)  

 • Single Digital Gateway invoervoorziening

 • doorontwikkeling van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) 

Meer informatie