Organisatie

VNG Naleving

Uw college is op grond van artikel 53a Participatiewet (Pw) bevoegd om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de door de belanghebbende verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand. Naast de meer traditionele onderzoekmethodes valt ook het zoeken naar informatie in open bronnen op internet onder de reguliere controlebevoegdheid van ambtenaren die zijn belast met het uitvoeren van de Pw.

Soort

Handreiking/factsheet

De Handreiking Internetonderzoek geeft ambtenaren belast met uitvoering Pw houvast om binnen de kaders van de Pw en binnen de bestaande bevoegdheden informatie te verzamelen op internet. Deze handreiking vervangt het Internetprotocol internetonderzoek door gemeenten (2015, RCF Kenniscentrum handhaving). Het Internetprotocol internetonderzoek door gemeenten (2015, RCF Kenniscentrum handhaving) was gestoeld op de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe Handreiking Internetonderzoek gaat uit van de huidige wetten Participatiewet (2015), de AVG (2018) en van jurisprudentie vanaf 2015.

Kennisomgeving Participatiewet

De Participatiewet stelt strenge eisen aan cliƫnten. De verplichtingen waaraan zij moeten voldoen om een uitkering te ontvangen zijn: arbeids- en re-integratieplicht, medewerkings- en informatieplicht, taaleis en tegenprestatie.

In de kennisomgeving Participatiewet vindt u informatie en instrumenten waarmee u preventie, toezicht en naleving binnen uw organisatie kunt inrichten. De kennisomgeving is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.