Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie voor Financiën,

Op 15 februari vindt het commissiedebat Belastingdienst plaats. 

U spreekt onder meer over de Stand van zakenbrief Belastingdienst (Kamerstukken II 2023/24, 31066, nr. 1338) die de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst u op 7 februari heeft gestuurd. 

In de bijlage ‘Actuele onderwerpen moties en toezeggingen’ bij de brief gaat de staatssecretaris in onderdeel f onder meer in op het aanbod van gemeenten, voor inwoners die na een onterechte afwijzing niet in een Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Mnsp)- of een Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)-traject zijn toegelaten.