Geachte woordvoerders economie,

U heeft in week 47 uw begrotingsbehandeling Economische zaken en Klimaat. Bijgevoegd treft u ons position paper aan. De VNG vraagt hierin uw aandacht voor twee onderwerpen:

  • De uitrol van 5G
    Gemeenten dienen meer in staat te worden gesteld om de uitrol te realiseren.

  • Aanbesteden
    Verbeter de aanbestedingspraktijk door een vervolg te geven aan de Actieagenda Beter Aanbesteden.

Op het thema energie ontvangt u apart een gezamenlijk standpunt van de VNG, IPO en UvW.