Ledenbrief nummer
Lbr. 19/035

In de Buitengewone ALV van 30 november 2018 hebben de leden met de motie ‘stevige structurele afspraken in het sociaal domein II’ het VNG-bestuur gevraagd zich in te zetten voor:

  • Een door het kabinet gefinancierde voorziening voor gemeenten om ernstige tekorten op te vangen voor de jaren 2018, 2019 en 2020 totdat het nieuwe verdeelmodel van kracht is
  • Het meebewegen van het macrobudget met volumegroei en cao-ontwikkelingen
  • Onderzoek naar uitgaven en volumestijging jeugdhulp, afgerond voor de Voorjaarsnota
  • Een onderzoeksvoorstel naar de sturingsmogelijkheden in de Wmo in relatie tot de impact van centrale afspraken, waarbij gemeenten zijn betrokken, voor de ALV van 5 juni 2019
  • Concrete afspraken met het kabinet dat het onderzoek naar uitgaven en volumestijging jeugdzorg zwaar meeweegt bij de afwegingen voor de Voorjaarsnota en dat dit leidt tot een toereikend macrobudget
  • Indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, met het kabinet af te spreken dat het kabinet in de Voorjaarsnota voorstellen doet om financiering van de jeugdzorg structureel op orde te brengen
  • De absolute blokkade op deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein op te heffen, maar wel per akkoord een financiële weging te maken.

In deze ledenbrief geven wij u een toelichting op de inzet van het bestuur en de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Op dit moment is een vervolggesprek met het kabinet over de Voorjaarsnota 2019 in voorbereiding en is onzeker in hoeverre in de Voorjaarsnota zal worden voldaan aan de strekking van de motie. Op basis van de uitkomsten van het vervolggesprek komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug met nadere informatie ten behoeve van de ALV van 5 juni a.s.

Wij maken ons nog steeds ernstige zorgen over de forse tekorten in het sociaal domein en hebben ervoor gekozen om deze zorgen te verwoorden in een open brief gericht aan onze inwoners. Deze brief verscheen vandaag in het Algemeen Dagblad en een aantal regionale bladen.

Bijlage(n)