Geachte dames en heren,

In week 42 (18 – 20 oktober) behandelt u de begroting VWS (36 200 XVI). De VNG vraagt met het oog op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen en ambities uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Integraal Zorgakkoord: de VNG is positief over de richting die met het IZA is ingeslagen.
 2. Wmo:
  a. Kom, naast huishoudelijk hulp, ook tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor woonvoorzieningen en hulpmiddelen;
  b. Compenseer gemeenten volledig voor meerkosten a.g.v. het abonnementstarief.
 3. Wonen en zorg:
  a. Compenseer gemeenten voor de stijging van Wmo-kosten als gevolg van extramurale Wlz-zorg;
  b. Een extra bouwopgave van 50.000 woningen met pleegzorgplekken is onrealistisch.
 4. Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen:
  a. Maatschappelijke Opvang – maak het reeds gealloceerde extra budget beschikbaar via de Doeluitkering maatschappelijke opvang;
  b. Beschermd Wonen – zorg dat noodzakelijke aanpassingen van de Wmo niet tot nog meer vertraging leiden.