Ledenbrief nummer
Lbr. 14/023

Samenvatting
Met deze ledenbrief wordt het Model financiële verordening 2014 aangeboden. Deze verordening is op grond van artikel 212 Gemeentewet verplicht. Het vorige model dateert van 2006. In het nieuwe model hebben de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de financiële verordening een plaats gekregen. Te noemen zijn de nieuwe wet HOf, het nieuwe hoofdstuk Overheid en overheidsbedrijven in de Mededingingswet en aanpassing van de wet Fido in verband met schatkistbankieren. Ook is het model aangepast op beleidsmatige ontwikkeling op het gebied van gemeentefinanciën. Zo is de horizontale verantwoording naar de raad in de verordening versterkt door een autorisatie van budgetten in de begroting op het niveau van productgroepen onder de programma’s en wordt er meer aandacht voor de schuldpositie van gemeenten voorgeschreven door een uitgebreidere verantwoording in de begroting en gemeenterekening.