Ledenbrief nummer
ECFD/U201501674

Geachte heer Blok,

Onlangs heeft u ons een concept-wijzigingsvoorstel van het Bouwbesluit 2012 (BB2012) over (onder andere) het afstemmen van dit besluit op het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet (BDHW) voorgelegd in het kader van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. In dit wijzigingsvoorstel stelt u voor om specifieke ‘horeca-eisen’ te schrappen uit het BB2012 en in het BB2012 helder te maken dat er ook technische voorschriften volgen uit het BDHW. In deze oplossing kunnen wij ons vinden. Wel blijven wij ervoor pleiten om ervoor te zorgen dat slechts één vergunning nodig is. Tot slot hechten wij er sterk aan dat er vanuit Rijkszijde voor wordt gezorgd dat deze oplossing onder de Omgevingswet geborgd blijft.