Geachte heer Van der Burg,

Op 18 juli 2022 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpassing van de doelgroep die valt onder de richtlijn tijdelijke bescherming1. U schrijft dat u op basis van signalen van de veiligheidsregio’s, gemeenten en de IND heeft besloten dat derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning per 19 juli 2022 niet langer een beroep kunnen doen op de richtlijn tijdelijke bescherming en dus niet langer recht hebben op opvang en voorzieningen in Nederland, tenzij zij reeds waren ingeschreven in de Basisregistratie Personen. In dat geval geldt dat hun recht op opvang en voorzieningen op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming vervalt vanaf 4 maart 2023. Deze datum nadert inmiddels met rasse schreden. Tevens schrijft u dat u alle betrokken partijen heeft gevraagd om samen te werken om de gevolgen van deze beleidswijziging te ondervangen, waarbij de nadrukkelijke wens is om deze doelgroep terug te laten keren naar het land van herkomst.