Geachte heer Dekker, Geachte mevrouw Van Ark,

Op 4 februari 2019 ontvingen wij het aangepaste voorontwerp adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Wij hebben 9 oktober 20181 eerder gereageerd op het concept wetsvoorstel adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Net als onze ketenpartners Divosa2 en NWK3. ln die brief en bijlage hebben wij fundamenteel gereageerd op het brede stelsel van beschermingsbewind en schuldhulpverlening en daarna op hoofdlijnen op het concept wetsvoorstel Wij hebben destijds vijf randvoorwaarden geformuleerd die volgens ons noodzakelijk waren voor het doen slagen van het adviesrecht in de praktijk.