17 oktober 2019
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 23 augustus 2019 heeft u in uw brief met het kenmerk 2019-0000419800 advies gevraagd over het concept van het voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het wetsvoorstel vloeit direct voort uit het Regeerakkoord. De aanpassing van de Wgr beoogt de politieke verantwoording over...
De 4e VNG Denktank onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda) richtte zich op het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank presenteerde haar bevindingen tijdens het VNG Jaarcongres 2018, gebundeld in een handreiking en onderzoek onder de titel 'Werkende Samenwerking' Handreiking...
8 november 2017
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, geachte mevrouw Schouten, Op 30 oktober 2017 kwam een groot aantal bestuurders uit onze netwerken bijeen op de Dag van de Stad, alwaar wij tot een gezamenlijk standpunt zijn gekomen over de wijze waarop stedelijke regio’s met het nieuwe kabinet maatschappelijke opgaven willen adresseren.
Handreiking
Deze handreiking beschrijft in zes stappen hoe decentrale overheden tot een keuze kunnen voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm. Aanleiding voor de handreiking is de wijziging van artikel 160 Gemeentewet, die per 1 februari 2016 in werking is getredentreedt. Gedeputeerde Staten houden niet langer preventief toezicht op de besluiten van...
Overig
De objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt als het samenwerkingsverband een onderneming drijft en (kort geformuleerd): de activiteiten verricht voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen de activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht de participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan...
Overig
Met intergemeentelijke samenwerking geven gemeenten een deel van hun zeggenschap en taken op om in gezamenlijkheid een bepaald doel te bereiken. Dit kan spanning opleveren met de wens van gemeenteraden om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt. Het is dus belangrijk om democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden en...