Nieuws
Handreiking
Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor...
Gemeenteraadsvergadering
Als onderdeel van de actielijn 'Beter voeren dialoog' zijn een aantal ondersteuningsproducten ontwikkeld om toezichthouders en toezichtontvangers te helpen bij het voeren van een goede dialoog. De notitie De Dialoog: agenda toekomst toezicht vermeldt de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor een goede dialoog en biedt daarmee concrete handvatten voor de...
Handreiking
Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: handreiking en aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer Met deze handreiking biedt het ministerie van BZK een praktisch toepasbaar kader ten behoeve van de democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen. Het doel daarvan is om decentrale volksvertegenwoordigers meer grip te laten hebben en houden op uiteenlopende vormen van...
Close-up van 2 puzzelstukjes die in elkaar worden gepast
Factsheet
Gemeenten werken op veel terreinen samen. Soms omdat dit wettelijk is voorgeschreven, zoals bij de veiligheidsregio’s, regionale GGD’en en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Vaak ook vrijwillig, omdat ze taken zo effectiever of efficiënter kunnen uitvoeren, zoals bij afvalverwerking, een gezamenlijke sociale dienst of belastingsamenwerking. Bij velen overheerst het beeld dat raadsleden...
Samenwerken: roeiers in een boot
Deze gereedschapskist helpt u als beleidsmedewerker, bestuurder of ketenpartner om regionale samenwerking zorg en veiligheid succesvol vorm te geven en te organiseren. Het geeft u tips, instrumenten en werkvormen om een samenwerkingsproject goed te starten en gedurende de rit te ondersteunen om uiteindelijk de doelen te bereiken die u met...
Samenwerken: vier handen die allemaal een stukje van de puzzel in elkaar schuiven