13 maart 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/011
Het kabinet diende 2 januari de Wijzigingswet Open Overheid in bij de Tweede Kamer. In de wijzigingswet worden aanpassingen van het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid (Woo) voorgesteld. In deze ledenbrief gaan we in detail in op de voorgestelde aanpassingen. Zoals eerder bericht, is de VNG op hoofdlijnen positief over de...
Handreiking
Deze nieuwe uitgave bouwt voort op het succes van de oorspronkelijke versie. Het stappenplan is bijvoorbeeld niet gewijzigd, maar er zijn wel allerlei nieuwe ontwikkelingen en inzichten toegevoegd die van invloed zijn op de manier waarop de stappen moeten worden gezet. Ook is veel waardevolle actuele jurisprudentie opgenomen.
15 februari 2016
Brief aan kabinet
ECLBR/U201600237
Geachte heer Plasterk, Met deze brief verzoeken wij u ons op zo kort mogelijke termijn uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg inzake de ontwikkelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Factsheet
Een belangrijk onderdeel van de Wet dwangsom bij niet tijdig beschikken is dat een bestuursorgaan een dwangsom verbeurt als zij een aanvraag niet op tijd afhandelt. Veel bestuursorganen zien zich steeds meer geconfronteerd met Wob-verzoeken waarbij de vragensteller niet zo zeer uit lijkt te zijn op de informatie zelf, als...
9 december 2014
Brief aan parlement
Geachte Leden, Morgen begint u de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid (WOO) met de eerste termijn van de Kamer. Wij hebben fundamentele bezwaren tegen dit wetsvoorstel. In het position paper dat wij u bezorgd hebben bij gelegenheid van het Rondetafelgesprek over de WOO op 3 september, hebben wij u...
22 augustus 2014
Brief aan kabinet
Geachte heer Plasterk, Naar aanleiding van uw schriftelijke verzoek op 22 juli 2014 met kenmerk 2014-0000361842 om advies over het concept wetsvoorstel oneigenlijk gebruik Wet openbaarheid van bestuur (hierna ook: Wob), ontvangt u hierbij onze reactie. Conclusie: instemming met het wetsvoorstel, maar zorg over het uitblijven van een algemene anti-misbruikbepaling