Nieuws
10 maart 2023
Brief aan parlement
Op 16 maart is het debat over de Wet open overheid (WOO). Dit onderwerp staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. Namens de medeoverheden brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht.
Hal van het gemeentehuis van Twenterand
31 januari 2023
Overige brief
De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 gedeeltelijk ingegaan. Doel van deze wet is het bevorderen van een open en transparante overheid en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Wij ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de Woo via het programma Grip op Informatie. Hierbij informeren...
Ambassadeurs Grip op Informatie
23 mei 2022
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Huffelen, Graag bieden wij u hierbij het rapport Analyse naar de samenhang tussen generieke informatiewetten aan. Dit rapport is door VNG Realisatie opgesteld naar aanleiding van signalen van gemeenten, die zich voor de uitdaging gesteld zien om aan een groot aantal wetten waaronder Archiefwet, de Wet open...
Hal van het gemeentehuis van Twenterand
16 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei gedeeltelijk in werking getreden. De Woo heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding op orde te brengen. In deze ledenbrief informeren wij u over de wijze van implementatie en de ondersteuning...
Factsheet
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming gaat veelal gepaard met omvangrijke informatiestromen. Gemeenten krijgen regelmatig Wob-verzoeken om documenten over de organisatie van deze verkiezingen dan wel over de fase van de (in)formatie openbaar te maken. Om gemeenten te ondersteunen bij de omgang met deze Wob-verzoeken heeft...
Handreiking
Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te...
Map met laptop en printer