Overig
Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak. Meer info in ons nieuwsbericht .
Overig
Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak. De scan is een kennis- en...
Position paper
Dit 'Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' is op 27 november 2017 ondertekend op de Jongvolwassenentop in Utrecht. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in zorg, onderwijs en bedrijfsleven spreken gezamenlijk af deze jongeren beter te ondersteunen. Zie ook het VNG nieuwsbericht
Handreiking
De ministeries van OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG ondertekenden in juni 2016 het Thuiszitterspact. Onderdeel daarvan is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Hoe realiseer je die en welke doelen dient het? Dat staat in de handreiking 'Doorzettingsmacht organiseren'. In de handreiking staat veel informatie over de doorzettingsmacht, bestuurlijke afspraken, veiligheid,...
Handreiking
Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een methodische aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, Halt-straf, dwang in...
Position paper
Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben samen met acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs concrete afspraken gemaakt om de thuiszittersproblemen aan te pakken. De afspraken zijn een regionale vertaling van het in 2016 gesloten landelijke thuiszitterspact en moeten er voor zorgen dat de landelijke afspraken ook regionaal hun vertaling krijgen