Nieuws
Handreiking
Helaas is het aantal leerlingen dat thuiszit licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De VNG heeft in 2016 het pact ondertekend dat er per 1 januari 2020 geen leerling meer dan 3 maanden thuiszat zonder een passend onderwijsaanbod. Wij blijven ons hard maken om dit complexe, maar maatschappelijk probleem...
Schoolklas
18 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Engelshoven, Op 19 december jl. voerden wij met u bestuurlijk overleg naar aanleiding van de ‘Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid 2020-2024’ van 9 september 2019. Daarbij is tot onze verrassing gebleken dat u volhardt in het structureel niet indexeren van de specifieke uitkering educatie 2019 op basis van de...
Overig
Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak. Meer info in ons nieuwsbericht .
Handreiking
De ministeries van OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG ondertekenden in juni 2016 het Thuiszitterspact. Onderdeel daarvan is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Hoe realiseer je die en welke doelen dient het? Dat staat in de handreiking 'Doorzettingsmacht organiseren'. In de handreiking staat veel informatie over de doorzettingsmacht, bestuurlijke afspraken, veiligheid...
Handreiking
Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een methodische aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, Halt-straf, dwang in...
Position paper
Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben samen met acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs concrete afspraken gemaakt om de thuiszittersproblemen aan te pakken. De afspraken zijn een regionale vertaling van het in 2016 gesloten landelijke thuiszitterspact en moeten er voor zorgen dat de landelijke afspraken ook regionaal hun vertaling krijgen