7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
1 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U behandelt op 7 november 2022 de begroting wonen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het dossier bouwen en de verduurzaming. We verzoeken uw Kamer in bijgesloten position paper aandacht te vragen voor de volgende vijf aspecten...
1 juni 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 7 juni uw commissiedebat water. Wij vragen u namens gemeenten aandacht voor vier punten. Dat zijn: Integraal rijksbeleid en uitvoeringspraktijk moet centraal staan Kaderrichtlijn Water (en PFAS) moet gemeenten handelingsperspectief geven Bodem en water sturend Droogte vraagt...
Handreiking
Stedelijk waterbeheer is kortweg te omschrijven als de zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze 3 gemeentelijke watertaken staan centraal in deze handreiking. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wet verandert de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Toch blijft ook veel...
5 november 2020
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 17 november de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt uw aandacht voor vijf gemeentelijke aandachtspunten. Maximumsnelheid 30km/uur binnen de bebouwde kom. Snelheidsverlaging draagt bij aan verkeersveiligheid bebouwde kom Verkeersveiligheid Vul de investeringsimpuls voor 2024/2025 weer aan om het aantal...
Position paper
Voor een schoon milieu moet het afvalwater van huishoudens en bedrijven zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd. Om dit in alle lidstaten van de Europese Unie te bevorderen is in 1991 de Richtlijn stedelijk afvalwater van kracht geworden. In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport...