Nieuws
25 oktober 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/038
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In verband hiermee moeten gemeenten bepaalde verordeningen aanpassen. Om gemeenten daarin te ondersteunen, stelt de VNG handreikingen op. Een daarvan is de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan . In de handreiking...
49618302083_f4bbb44c59_o.jpg
5 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert donderdag 11 mei in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.
vrouw wandelt met 2 honden in het gras nabij een sloot
7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
1 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U behandelt op 7 november 2022 de begroting wonen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het dossier bouwen en de verduurzaming. We verzoeken uw Kamer in bijgesloten position paper aandacht te vragen voor de volgende vijf aspecten...
Straat met nieuwbouwwoningen
1 juni 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 7 juni uw commissiedebat water. Wij vragen u namens gemeenten aandacht voor vier punten. Dat zijn: Integraal rijksbeleid en uitvoeringspraktijk moet centraal staan Kaderrichtlijn Water (en PFAS) moet gemeenten handelingsperspectief geven Bodem en water sturend Droogte vraagt...
49618302083_f4bbb44c59_o.jpg
Handreiking
Stedelijk waterbeheer is kortweg te omschrijven als de zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze 3 gemeentelijke watertaken staan centraal in deze handreiking. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wet verandert de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Toch blijft ook veel...
Fietser en auto rijden door ondergelopen straat