Wat is nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen, in samenhang met het bredere sociaal domein? Hoe versnellen we de vernieuwing, samen met alle betrokken partijen?

Dat was de zoektocht van een gezamenlijk ontwikkeltraject van het ministerie van VWS, de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD). Dit gebeurde in samenwerking met gemeenten, de cliëntorganisaties ANBO en Ieder(In), en de koepelorganisaties van de zorgaanbieder, ActiZ en BTN.

Binnen het ontwikkeltraject ‘Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ waren twee paralleltrajecten ingericht: I) Aanpassing beleid voor hulp bij het huishouden met oog op de vernieuwing, en II) De brede vernieuwing doorzetten.

Traject I - Aanpassing beleid voor hulp bij het huishouden met oog op de vernieuwing

In het voorjaar van 2017 werden drie bijeenkomsten gehouden om het rapport ‘Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ toe te lichten. Het rapport en de presentatie van de bijeenkomst in Zwolle vindt u hieronder.

Het (eind)rapport 'Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ (november 2017) - waarmee traject I werd afgerond - is het resultaat van de zoektocht van alle betrokken partijen hoe de vernieuwing vanuit de Wmo kan worden doorgezet. Het rapport kijkt naar de brede vernieuwing vanuit de Wmo.

Veelgestelde vragen

Een aantal vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 kwam veelvuldig naar boven tijdens het traject, zowel tijdens de projectgroep-bijeenkomsten als tijdens de bijeenkomsten waar de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering' werd toegelicht. Zie hieronder een pdf met een kort en bondig antwoord op deze vragen.

Traject II - De brede vernieuwing doorzetten

Met drie bijeenkomsten in het land werd traject II afgesloten, zie hieronder de terugblik van de bijeenkomsten. In het eindbericht 'Wmo 2015 in uitvoering: de vernieuwing gaat gestaag door' blikken we kort terug op dit tweede traject.

Voorbeelden van samenwerken aan de vernieuwing vanuit de Wmo

We hebben een overzicht gemaakt van hoe op regionaal en lokaal niveau vraagstukken binnen de Wmo 2015 worden aangepakt. Dit helpt u bij het nadenken over hoe te blijven vernieuwen.