We blikken hier terug op het webinar van 29 november 2023. Onderwerpen zijn: het wettelijk kader, het gesprek tussen gemeenten, ouders en leerlingen bij de aanvraag van leerlingenvervoer, en de positie van de vervoerder. 

Wettelijk kader

De eerste spreker was juridisch adviseur sociaal domein bij de VNG Linda Hazenkamp. Zij vertelde welk wettelijk kader bij het leerlingenvervoer hoort en in welke wetten deze basis te vinden is. Dit is vertaald in de VNG modelverordening. Het wettelijk kader voor leerlingenvervoer geeft de gemeenten beleidsvrijheid over hoe zij het leerlingenvervoer willen inrichten. Rechterlijke uitspraken vullen die beleidsvrijheid verder in maar beperken die niet. Wanneer bijvoorbeeld de provincie gratis OV aanbiedt, kan de gemeente hier naar verwijzen als dit past bij de situatie van de kinderen. 

Gesprek met ouders en leerlingen

Carolien Aalders, trainer en adviseur Leerlingenvervoer, ging in op het gesprek met ouders en leerlingen. Welke informatie heb je van te voren nodig? Welke informatie heb je van ouders nodig? In het gesprek met ouders is belangrijk samen te zoeken naar een passende vorm van leerlingenvervoer. Er kan ook kilometervergoeding of vergoeding voor OV worden verstrekt. Ze liet zien dat de consulent niet alleen met ouders en leerlingen spreekt. Er zijn meer collega’s (vanuit jeugdbeleid, leerplicht en OV) en partijen betrokken bij het leerlingenvervoer. Denk aan de vervoerder, scholen maar ook het college van B&W en de gemeenteraad

Aanvragen vervoerder

Derde spreker was Edwin de Bruin, bestuurslid van KNV. Hij vertelde hoe de vervoerder omgaat met aanvragen voor leerlingenvervoer. Op dit moment heeft de vervoerder vooral te maken met tekort aan chauffeurs, toegenomen aantal vervoersbewegingen (niet alleen van school naar huis maar ook naar de opvang, de gescheiden ouders of de jeugdhulp) en toename van het aantal kinderen voor het speciaal onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat continue aanpassingen van de planning nodig is. Wat kan je hieraan doen voor meer verlichting in het leerlingenvervoer? Een mogelijke oplossing is om leerlingen nog voor zij een beschikking van de gemeente ontvangen, aan te melden voor het leerlingenvervoer zodat de vervoerder er vast rekening mee kan houden (zogenaamde grijze aanmeldingen).

Meer informatie