Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. In de Wet Milieubeheer en de Waterwet zijn de zorgplichten vastgelegd. Gemeenten moeten zorgdragen voor een goede afvoer van stedelijk afvalwater; opvang en verwerking van regenwater; voorkómen van structurele negatieve gevolgen vanuit het grondwater.

Naast deze wettelijke zorgplichten hebben we in het bestuursakkoord water (2011) en de bestuursovereenkomst Deltaprogramma (2014) afspraken gemaakt over doelmatig en toekomstbestendig (stedelijk) waterbeheer.

Samen

Als VNG willen we samen met gemeenten een goede uitvoering van die zorgplichten en afspraken mogelijk maken. Dat doen we door samenwerking met andere overheden en organisaties als Stichting RIONED.

Ook voeren we het secretariaat van het ambtelijke Gemeentelijk Waternetwerk waar we beleid en regelgeving toetsen aan de gemeentelijke praktijk. Voor de landelijke bestuurlijke overleggen benutten we de VNG subcommissie Water, waar de bestuurlijke inbreng afgestemd wordt met onze bestuurlijke achterban.

Meer informatie