Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. 

Verplichtingen per 1 mei 2022

  • Bestuursorganen moeten een of meer contactperso(o)n(en) aanwijzen bij wie iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. 
  • De termijn voor het afhandelen van een Woo-verzoek wordt maximaal 4 weken, met een mogelijke verlenging van 2 weken. 
  • Ook documenten met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren moeten in geanonimiseerde vorm worden betrokken. 
  • Een Woo-verzoek moet elektronisch kunnen worden ingediend. 
  • Bestuursorganen moeten maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid. 
  • Er geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (art. 3.1 Woo, oude art. 8 Wob).

Het grote verschil tussen de Woo en de Wob betreft de actieve openbaarmaking van documenten behorende tot 17 informatiecategorieën via een door de minister van BZK in stand gehouden digitale infrastructuur. Aanvankelijk zou hiervoor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) worden gebruikt. Naar aanleiding van advies van het Adviescollege ICT-toetsing heeft de minister van BZK voor een andere oplossingsrichting gekozen en wordt nu gewerkt aan de realisatie van een verwijsindex en een zoekfunctie om openbaar te maken informatiecategorieën te ontsluiten.