Op deze pagina staan de meest gestelde vragen en antwoorden over het de publieke pauzeknop, het wettelijk moratorium (amendement Lodders/van Weyenberg) en BKR.

 Laatste bewerkingsdatum:
25 april 2023

  1.  Publieke pauzeknop en wettelijk moratorium
  2.  BKR

Algemeen

Publieke pauzeknop

Wat is de publieke pauzeknop?

Gemeenten en andere publieke uitvoeringsorganisaties pauzeren sommige openstaande vorderingen voor aangemelde ouders en hun toeslagpartner totdat zij duidelijkheid hebben over de beoordeling door UHT. Dit wordt ook wel de publieke pauzeknop genoemd. Deze pauzering is een vrijwillige verruiming van het wettelijk moratorium en geldt vanaf de aanmelddatum totdat de uitslag van de integrale beoordeling bekend is. .

Voor wie geldt de publieke pauzeknop? 

De publieke pauzeknop geldt voor aangemelde ouders en de toeslagpartners. Gemeenten ontvangen via het Gegevensportaal de persoonsgegevens van de ouders en toeslagpartners die zich hebben aangemeld bij UHT.

Welke vorderingen binnen de gemeente vallen onder de publieke pauzeknop?

Vanuit de VNG wordt de lijn gehanteerd dat enkel de gemeentelijke vorderingen die voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen indien de ouder als gedupeerde wordt beoordeeld, worden gepauzeerd. De achterliggende gedachte hierbij is dat alleen voor deze vorderingen een oplossing wordt geboden. De doorlooptijden bij UHT zijn lang. Ouders die zich in 2022 hebben aangemeld, komen naar planning pas in 2024/2025 aan de beurt voor een integrale beoordeling. Het langdurig pauzeren van vorderingen die nimmer voor kwijtschelding in aanmerking zullen komen, wordt niet wenselijk geacht.

Kan de aangemelde ouder ook zelf besluiten de gepauzeerde vordering toch te betalen? 

Zeker. Dat kan zonder nadelige gevolgen voor de ouder. Indien de ouder door UHT als gedupeerde ouder wordt erkend, verleent de gemeente kwijtschelding voor de vorderingen die onder de publieke pauzeknop zouden vallen. De kwijtschelding geschiedt met terugwerkende kracht tot aan 31 december 2020. Dit betekent dat alle (deel)betalingen die zijn gedaan voor die betreffende vordering worden gerestitueerd. Als de ouder de vordering dus toch wenst te betalen, ontvangt deze hetgeen is afbetaald na 31 december 2020 terug op zijn of haar rekening. 

Tot wanneer geldt de publieke pauzeknop? 

Voor aangemelde ouders geldt de publieke pauzeknop in ieder geval totdat de uitslag van de integrale beoordeling bekend is. UHT voert na aanmelding een eerste toets uit om te beoordelen of de aangemelde ouder in aanmerking komt voor compensatie. Wanneer uit de eerste toets blijkt dat er geen recht is op compensatie, geeft dit nog geen definitief uitsluitsel. Daarvoor is een integrale beoordeling nodig. Voor ouders (en hun toeslagpartners) die op basis van de eerste toets al in aanmerking komen voor de forfaitaire tegemoetkoming geldt aanvullend het wettelijk moratorium. Deze gaat van rechtswege in voor de duur van één jaar vanaf het moment van uitbetalen van forfaitaire bedrag van € 30.000. De ouder ontvangt in dat geval een beschikking.

Wanneer uit de integrale beoordeling blijkt dat de ouder niet als gedupeerde ouder wordt beoordeeld, eindigt de publieke pauzeknop. De incasso kan weer worden opgestart. In de handreiking 'Impact ontvangst niet gedupeerde ouders' vindt u het proces en praktische handvatten om te invordering weer te hervatten. 

Wettelijk moratorium

Wat is het wettelijk moratorium?

Wanneer de Belastingdienst bepaalt dat de ouder gedupeerd is geldt vanaf de dag van uitbetaling van het compensatiebedrag het wettelijk moratorium. Dat betekent dat er geen dwangincasso mag plaatsvinden voor vorderingen die vóór het uitbetalen van het compensatiebedrag opeisbaar waren. Schuldeisers kunnen voor deze vorderingen dus geen beslag of dwangverrekening toepassen. Het moratorium duurt een jaar en geldt voor zowel publieke als private schuldeisers.

Waarom is er een wettelijk moratorium voor gedupeerde ouders en toeslagpartners?

Het moratorium biedt rust en ruimte. Het stelt gedupeerde ouders in staat om schulden en schuldeisers in kaart te brengen. Daarnaast stelt het hun in staat om schulden die voor compensatie in aanmerking komen in te dienen bij het private schuldenloket van Sociale Banken Nederland (SBN) en te werken aan de oplossing voor schulden die overblijven.

Waar is het wettelijk moratorium opgenomen?

Het wettelijk moratorium is opgenomen in de Wet hersteloperatie toeslagen in artikel 2.20.

Voor wie geldt het wettelijk moratorium?

Het wettelijk moratorium geldt voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. Gemeenten ontvangen deze gegevens via het Gegevensportaal. Alleen UHT kan een ouder als gedupeerde aanwijzen vanuit het financieel beoordelingsproces.

Welke vorderingen vallen onder het wettelijk moratorium?

Het wettelijk moratorium geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn vóór de datum van het uitbetalen van het compensatiebedrag. Een vordering is opeisbaar wanneer de uiterste betaaltermijn voorbij is. Vanaf dat moment kan de schuldeiser nakoming van de vordering verlangen.

Geldt het wettelijk moratorium ook voor vrijwillige deelbetalingen of betalingsregelingen?

Nee. Vrijwillige deelbetalingen en/of nagekomen betaalregelingen vallen buiten de reikwijdte van het moratorium.

Hoe weten gemeenten en andere publieke schuldeisers voor wie het wettelijk moratorium geldt?

Gemeenten en andere publieke schuldeisers ontvangen de gegevens van gedupeerde ouders die in aanmerking komen vanuit UHT, via het Gegevensportaal. Gemeenten bepalen dus niet zelf wie in aanmerking komt voor het wettelijk moratorium. De contactpersoon invordering van de gemeente heeft toegang tot het Gegevensportaal. In het bestand 'Kwijtschelden_gedupeerd' is tevens de datum van het uitbetalen van het compensatiebedrag opgenomen.

Moeten we de vordering sluiten om te voorkomen dat deze verjaart?

Nee, het moratorium sluit verjaring uit.

Hoe weten private schuldeisers dat het wettelijk moratorium voor ouders geldt?

UHT deelt de gegevens van gedupeerde ouders en toeslagpartners met gerechtsdeurwaarders. Deurwaarders kunnen aan de hand van deze gegevens voorkomen dat executie van de schulden plaatsvindt voor deze personen. Daarnaast ontvangen gedupeerde ouders een code die zij kunnen doorgeven aan private schuldeisers. Private schuldeisers kunnen met deze code verifiëren of voor de ouder inderdaad het wettelijk moratorium geldt.

Kan het zijn dat er vorderingen niet onder het vrijwillig moratorium vallen, maar wel onder het wettelijk moratorium? 

Ja. De publieke pauzeknop geldt enkel voor vorderingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen indien de ouder als gedupeerde ouder wordt beoordeeld. Het wettelijk moratorium kijkt naar de opeisbaarheid van de vordering in combinatie met de datum van het uitbetalen van het compensatiebedrag. Vorderingen over het belastingjaar 2021 vallen dus nimmer onder de publieke pauzeknop, maar kunnen wel onder het wettelijk moratorium vallen indien de betaaltermijn is verstreken op het moment dat de ouder het compensatiebedrag heeft ontvangen.

Waarom wordt er voor de publieke pauzeknop een andere reikwijdte gehanteerd? 

Dit heeft te maken met het kwijtschelden van de schulden wanneer de inwoner als gedupeerd wordt beoordeeld door UHT. Enkel de publieke schulden die materieel betrekking hebben op de periode van voor 31/12/2020 komen voor kwijtschelding in aanmerking. Daarnaast kan het lang duren voordat UHT de beoordeling heeft afgerond.  

Wat betekent het wettelijk moratorium voor de lopende beslagen op deze ouders? 

Lopende beslagen moeten worden opgeschort. Beslagen kunnen gedurende het moratorium (zowel vrijwillig als wettelijk) niet worden uitgewonnen. 

Kunnen bestaande overeenkomsten ontbonden worden gedurende de afkoelingsperiode?

Nee, overeenkomsten en verbintenissen kunnen niet worden gewijzigd, opgeschort of ontbonden worden gedurende de afkoelingsperiode. Gedupeerde ouder(s) waarvoor het moratorium geldt kunnen dus niet ontsloten worden van de levering van gas, water of licht. Ook kan de huurovereenkomst van een woning niet worden ontbonden.

Geldt het moratorium ook voor fraudevorderingen?

Ja. Het wettelijk moratorium kijkt niet naar de aard van de vordering. Het wettelijk moratorium kijkt enkel naar de opeisbaarheid van de vordering in combinatie met de datum van het uitbetalen van het compensatiebedrag.

Geldt het wettelijk moratorium ook voor schulden die worden gemaakt tijdens het moratorium?

Nee, als er gedurende de afkoelingsperiode nieuwe schulden worden gemaakt kunnen schuldeisers ten behoeve van die nieuwe schulden wel verhaal nemen. Het wettelijk moratorium geldt niet, omdat de schuld niet opeisbaar was voor de datum van het uitbetalen van het compensatiebedrag, maar daarna.

Mag de gemeente een opeisbare vordering nu ook niet meer verrekenen?

Nee. Elke vorm van verhaal is uitgesloten dus ook verrekening.

Hoe kan de gemeente als schuldeiser/invorderaar uitvoering geven aan het moratorium?

De gegevens wie als gedupeerde is erkend en wanneer er is uitbetaald, worden verstrekt via het Gegevensportaal. Om toegang tot het portaal te verkrijgen, hebben alle gemeenten een contactpersoon doorgegeven.

Wat betekent het indien er toch beslag wordt gelegd gedurende het wettelijk moratorium?

Indien er tijdens het wettelijk moratorium beslag wordt gelegd voor een vordering die opeisbaar was voor uitbetalen van het compensatiebedrag, is deze beslaglegging in strijd met de wet. Het beslag is nietig.

Vanaf wanneer gaat het wettelijk moratorium in als de ouder tweemaal een compensatiebedrag ontvangt? Bijvoorbeeld als er na de eerste toets €30.000,- wordt toegekend en na de integrale beoordeling een aanvullend compensatiebedrag van €20.000,-?

De afkoelingsperiode gaat van rechtswege in op het moment dat de ouder de €30.000,- ontvangt. Vanaf dat moment krijgt de ouder de adempauze van één jaar om te komen tot een goede afwikkeling of oplossing van schulden. Indien de ouder na integrale beoordeling aanvullend een hoger compensatiebedrag ontvangt, wordt het wettelijk moratorium niet verlengd.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de publieke pauzeknop en het wettelijk moratorium?

Zowel de publieke pauzeknop als het wettelijk moratorium streven hetzelfde doel na, namelijk rust en ademruimte creëren. Tevens zorgen zij beiden voor het opschorten van de dwangincasso. Dwangincasso houdt in dit kader in dat er geen dwangverrekening of beslag kan plaatsvinden. Vrijwillige deelbetalingen of betaalregelingen vallen buiten de reikwijdte.

Wat zijn de verschillen tussen de publieke pauzeknop en het wettelijk moratorium?

De publieke pauzeknop en het wettelijk moratorium beogen hetzelfde doel (rust en ademruimte creëren), maar zijn verder erg verschillend:

  1. De publieke pauzeknop geldt voor aangemelde ouders en de toeslagpartners, terwijl het wettelijk moratorium alleen geldt voor erkend gedupeerde ouders en toeslagpartners.
  2. De publieke pauzeknop wordt alleen toegepast door publieke schuldeisers, terwijl het wettelijk moratorium voor alle schuldeisers geldt.
  3. De publieke pauzeknop eindigt op het moment dat de UHT een beschikking heeft afgegeven. Het wettelijk moratorium geldt van rechtswege een jaar en gaat in vanaf moment van uitbetalen van het compensatiebedrag door UHT.
  4. De publieke pauzeknop wordt alleen toegepast voor vorderingen die in aanmerking komen voor kwijtschelding indien de ouder als gedupeerde ouder wordt beoordeeld. Het wettelijk moratorium geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn voor het moment van uitbetalen van het compensatiebedrag.

Het wettelijk moratorium loopt af. Kunnen we onze dwangincasso weer opstarten?

Een jaar na uitbetalen van het compensatiebedrag is de ouder niet meer beschermd met een wettelijk moratorium. Dit betekent dat er weer rechtsgeldig loonbeslag, loonvordering of dwangverrekening kan worden toegepast. De opstart van de incasso dient volgens de normen van maatschappelijk verantwoorde incasso te geschieden. In de handreiking 'Impact ontvangst niet gedupeerde ouders' vindt u het proces en praktische handvatten om te invordering weer te hervatten.

Naar boven ↑

BKR

Wat gebeurt er met BKR-registraties van ouders? 

In artikel 6.14 van de Wet hersteloperatie toeslagen is opgenomen dat een voormalig schuldeiser alle registraties die samenhangen met die kwijtgescholden betalingsachterstanden en achterstanden die een ouder zelf heeft ingelost, verwijderd uit het stelsel van kredietregistratie. 

Waarom komt de registratie in het BKR te vervallen?

Het is de bedoeling dat ouders bij het afsluiten van toekomstige overeenkomsten geen hinder meer ondervinden van de registratie van voormalige achterstanden die inmiddels zijn kwijtgescholden of anderszins zijn komen te vervallen.

Vervalt ook de registratie in het BKR voor leningen die niet vervallen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de registratie van een lopende overeenkomst wordt verwijderd. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten is het belangrijk dat het bestaan van deze lopende overeenkomst wordt meegewogen, zodat overkreditering wordt voorkomen.

Naar boven ↑