In het verlengde van het algemene ondersteuningsaanbod van de VNG aan haar leden, bieden de VNG Bedrijven producten en diensten op maat, als (betaalde) dienstverlening. De bedrijven zijn ondergebracht in de holding VNG Diensten B.V.

Vijf bedrijven maken deel uit van de VNG:

  • VNG Realisatie
  • VNG Connect
  • VNG International
  • VNG Risicobeheer
  • VNG Naleving

VNG Realisatie

Nathan Ducastel

Directeur (a.i.): Nathan Ducastel

Over VNG Realisatie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Vier thema’s staan daarbij centraal: stuurinformatie, collectieve infrastructuur en collectieve inkoop, dienstverlening en bedrijfsvoering, Informatiebeveiliging en privacy.

Meer informatie:

Over Nathan Ducastel

Nathan Ducastel is op 19 juni 2020 begonnen als directeur-bestuurder bij VNG Realisatie. Hij volgt Hugo Aalders op, die op 1 juli 2020 begon als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank. Het gaat om een tijdelijke benoeming: de algemene directie van de VNG heeft daarvoor gekozen om in alle rust een nieuwe directeur te kunnen werven. Ducastel combineert de functie met zijn huidige baan als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. Hij werkt sinds december 2017 bij de VNG – eerder werkte Ducastel onder meer voor PBLQ en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

VNG Connect

Wendelien Tönjann, directeur Congressen

Directeur: Wendelien Tönjann

Over VNG Connect

VNG Connect organiseert al meer dan dertig jaar congressen, congresfestivals en beurzen. Wij organiseren en ontwikkelen jaarlijks ruim 300 congressen voor ruim 30.000 deelnemers. Naast congressen kunt u ook bij ons terecht voor seminars, workshops, cursussen en trainingen, ledenraadplegingen, expertmeetings, in-companytrainingen en beurzen. Onderdelen van VNG Connect zijn: Congressen, Academie en Trainees.

Meer informatie

Over Wendelien Tönjann

Wendelien Tönjann-Levert heeft 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur, waarvan bijna twee termijnen als wethouder en twee termijnen als raadslid. Als wethouder had zij de portefeuille fysiek domein, economische zaken en regionale samenwerking en als raadslid het sociaal domein. Zo was zij als wethouder verantwoordelijk voor de bouw van een woonwijk met 2.000 woningen en voorzieningen en het mede verder ontwikkelen van het Bio Science Park. Tevens speelde zij een rol in de oprichting en doorontwikkeling van de samenwerking Economie 071, een samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten, onderwijs en ondernemers (Triple Helix).

Daarvoor was Wendelien Tönjann opleidingsadviseur en manager van de opleidingen B.V. NEVI Inkoop Academie. Zij was eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingsconcepten, incompany-trainingen en het geven van adviezen. Als zelfstandig ondernemer gaf zij trainingen voor de Dienst Justitiële Inrichtingen en ze was tijdelijk inkoopadviseur bij de gemeente Katwijk. Wendelien heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Zie ook

VNG International, organisatie voor Internationale Samenwerking van de VNG

Peter Knip, directeur VNG International

Directeur: Peter Knip

Over VNG International

VNG International steunt decentralisatie processen en faciliteert gemeentelijk internationaal beleid. De missie is om namens de VNG 'bij te dragen aan de versterking van democratisch lokaal bestuur wereldwijd'. De organisatie werkt aan capaciteitsontwikkeling van lokale overheden, hun verenigingen, trainingsinstituten voor lokaal bestuur en decentralisatie task forces zowel in ontwikkelingslanden als in landen in transitie. Nederlandse kennis over lokaal bestuur is internationaal gezien waardevol. Wij bouwen op bestaande gemeentelijke ervaring en bieden hoogstaande dienstverlening, zoals complexe projectinterventies, benchmarks, aanpak van betere lokale belasting inning, fondsmanagement, SMART CITY oplossingen en handboeken. De lokale beleidsagenda van Nederlandse gemeenten is op veel manieren verbonden met de mondiale agenda; in dit verband voert VNG International ook de Gemeenten4GlobalGoals campagne voor de VNG uit die de leden steunt bij het lokaal bijdragen aan het behalen van de UN Sustainable Development Goals.

Meer informatie

Over Peter Knip

Al bijna 30 jaar lang is Peter Knip voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten actief op internationaal terrein. Hij heeft vele internationale projecten gericht op 'public administration reform', 'decentralisation' en 'decentralised international cooperation' ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd. De bevordering van democratisch lokaal zelfbestuur en gemeentelijke inzet voor vrede, mensenrechten en armoedebestrijding hebben altijd hoog op zijn agenda gestaan. Hij heeft veel ervaring met gemeentelijke internationale samenwerking, met de opbouw van jonge verenigingen van gemeenten, met burgerparticipatie en met interbestuurlijke verhoudingen. Peter is zijn loopbaan in het Nederlands onderwijs en bij de gemeente Delft begonnen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Kingston upon Hull in Engeland.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de 'Working Group on Capacity Building' van de wereldorganisatie van lokale overheden, United Cities and Local Governments
  • Voorzitter van de stichting The Hague Academy for Local Governance
  • Secretaris van de stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering

Meer informatie

VNG Risicobeheer

Chris Ravensbergen, directeur VNG Risicobeheer

Directeur: Chris Ravensbergen

Over VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer biedt gemeenten kennis over het omgaan met risico’s. Het gaat om integraal risicomanagement, risico-overdracht (de verzekeringsportefeuille) en om resilience, werken aan een flexibele wendbare organisatie die is opgewassen tegen de grote vragen van de toekomst. VNG Risicobeheer biedt een platform dat gemeentelijke professionals op deze terreinen met elkaar verbindt. Het doel is de risicomanagementfunctie in gemeenten op een hoger plan te brengen.

Meer informatie

Over Chris Ravensbergen

Chris Ravensbergen studeerde verzekeringskunde en Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam, en daarna management van Verandering aan de Erasmus Universiteit. Hij doet nu promotieonderzoek naar het afdekken van brandrisico’s bij gemeentelijk vastgoed aan de TU Delft/Universiteit van Twente. Eerder werkte Chris bij de gemeente Westland en het CBS. Zijn ambitie is dat gemeenten zelf de touwtjes in handen nemen in het risicomanagement en vaker hun voordeel doen met de kennis van andere gemeenten. Zo nam Chris het initiatief voor het Risico Platform Gemeenten (RPO). Een aantal malen per jaar zijn er bijeenkomsten van dit RPO waarin gemeenten hun aanpak en ervaringen met elkaar delen.

VNG Naleving

Ingrid Hoogstrate

Directeur: Ingrid Hoogstrate

Over VNG Naleving

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. We werken nauw samen met gemeenten, ketenpartners en de verantwoordelijke ministeries. Zo kunnen we kennis en ervaringen verzamelen, ontwikkelen, verrijken en delen ten gunste van de gehele handhavingsketen binnen ons domein. In ons aanbod aan gemeenten richten we ons op 4 gebieden: werk & inkomen, zorg, jeugd en multidisciplinaire projecten.

Meer informatie