1. Wat doe ik bij het vermoeden dat een gecontracteerde aanbieder onvoldoende kwaliteit levert?

A: U kunt het vermoeden over eventueel kwaliteitstekort doorgeven via het Inspectieloket Jeugd. De inspectie bepaalt aan de hand van die signalen en de andere informatie die zij heeft over de kwaliteit van de instelling of, en in welke mate, zij nader onderzoek bij de instelling gaat doen.

2. Moet mijn gemeente een (dreigende) calamiteit melden bij de inspectie? 

Nee, de gemeente is niet verplicht om een calamiteit bij de inspectie te melden. De Jeugdwet verplicht jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen om calamiteiten en geweld tijdens de hulpverlening bij de inspectie te melden. 

3. Met welke aspecten van toezicht moet ik rekening houden bij de inkoop?

A: Het is aan te raden om bij de inkoop afspraken te maken over toezicht. Bekijk hiervoor de Handreiking inkoop en toezicht en de Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn

4. Is er één aanspreekpunt vanuit de verschillende Inspecties jeugd?

Ja dat klopt. De inspecties hebben daarvoor het Inspectieloket Jeugd ingericht. Hier kunt u onder andere terecht met uw vragen en voor het melden van nieuwe toetreders.
Zie: www.inspectieloketjeugd.nl 

5. Wat is de rol van de gemeenten én van inspecties ten aanzien van toezicht?

A: Gemeenten en inspecties hebben hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een Afsprakenkader. Dit afsprakenkader voor gemeenten en rijksinspecties over landelijk toezicht kan gedurende (de aanloop naar) de implementatie nog worden aangepast. Zie ook het Factsheet: Rol van gemeenten en Inspecties

6. Hoe kan ik als gemeente omgaan met calamiteiten?

A: Het is raadzaam om vast te leggen hoe de communicatiestromen lopen bij calamiteiten. Meer informatie hierover vindt u in de Handreiking communicatie bij calamiteiten.

7. Waar meld ik een aanbieder, die bij het sluiten van een contract een nieuwe toetreder is?

Per 1 januari 2015 moet u bij het sluiten van een contract de volgende stappen doorlopen:

8. Kan de inspectie contact zoeken met mij als gemeente?

A: De inspectie kan bij calamiteiten contact opnemen met uw gemeente. De inspectie kan dat ook doen als het geen calamiteit volgens de Jeugdwet is, maar wel een ernstig signaal over de kwaliteit van de hulp of invloed heeft op de openbare orde. 

9. Mijn gemeente stelt kwaliteitseisen in de contracten. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om te toetsen op deze kwaliteitseisen?

A: Het toetsen van de naleving van wettelijke kwaliteitseisen is een taak van de rijksinspecties. Als de gemeente aanvullende kwaliteitseisen stelt dan houdt ze daar zelf toezicht op. Dit vloeit voort uit de aard van de relatie die de gemeente heeft met de aanbieder, namelijk het inkoopcontract of de subsidieregeling. Toezien op de daarin opgenomen aanvullende kwaliteitsbepalingen is dus een zaak van de gemeente. 

Het staat de gemeente vrij om zelf een check te doen op het bezit van een VOG. Bijvoorbeeld omdat zij dat met zekerheid wil weten of niet het risico wil lopen dat er mogelijk mensen werken zonder VOG en er bijvoorbeeld nog geen toets door de inspectie is geweest omdat het om een nieuwe toetreder gaat. 

10. Er was een calamiteit met een kind in mijn gemeente. Kan ik zelf als gemeente onderzoek doen? En wat doet de inspectie? 

A: U kunt bij het Inspectieloket Jeugd navragen of de calamiteit gemeld is door de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling en of de inspectie een onderzoek instelt. Als de inspectie een actieve rol vervult, dan stelt zij de gemeente daarvan op de hoogte. In verband met het ontbreken van bevoegdheden is het niet aan te raden om als gemeente zelf onderzoek te doen of onderzoek te laten doen naar een calamiteit. Meer informatie hierover vindt u in de Handreiking communicatie bij calamiteiten en gemeentelijke protocollen 

11. Is er een model toetsingskader voor de Wmo toezichthouders?

A: De GGD-GHOR heeft in 2015 een model toetsingskader ontwikkeld. Voor het opstellen van een lokaal toetsingskader kunt u ook kijken naar de basisset kwaliteitseisen kwetsbare burgers en de kwaliteitseisen Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang:


Publicaties

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de VNG: sanne.eeltink@VNG.nl of informatiecentrum@vng.nl (t.a.v. Sanne Eeltink)  

Deze pagina is onderdeel van de themapagina www.vng.nl/kwaliteitentoezicht