Kennisgeven is alleen verplicht voor milieumeldingen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (hst. 2 t/m 5 Bal) en voor meldingen mobiele puinbreker (art. 7.33 Bbl). Dus bijvoorbeeld niet voor de bouwmeldingen.

Tip: Stel in beleid vast of en in welke gevallen de gemeente een kennisgeving wil doen van meldingen waarvoor het niet wettelijk verplicht is om een kennisgeving te doen.

Uiteraard wordt alleen een kennisgeving gedaan als de melding in orde is. Want een onvolledige melding is juridisch gezien géén melding. Zie ook bij het communicatiemoment Versturen brief 'melding in orde' of 'melding niet in orde'.

De volgorde van het kennisgeven en het versturen brief 'melding in orde' of 'melding niet in orde' kan ook andersom. Ook kunt u beide acties tegelijk doen.

Overigens hoeft de melding niet ter inzage te worden gelegd. De Omgevingswet verplicht namelijk niet tot terinzagelegging van de melding. In artikel 12 van de Bekendmakingswet is weliswaar sprake van een vermelding in de kennisgeving hoe en wanneer de stukken ter inzage liggen, maar wij interpreteren de bepalingen in de Bekendmakingswet als volgt: artikel 12 Bekendmakingswet roept zelf geen verplichting tot terinzagelegging in het leven. Die vermelding in de kennisgeving is dus alleen aan de orde als elders een terinzagelegging wordt voorgeschreven. De zinsnedes in artikel 12 Bekendmakingswet over terinzagelegging (en de uitwerking ervan in artikel 13 Bekendmakingswet) zijn niet van toepassing als de Omgevingswet geen terinzagelegging voorschrijft.

Deze toelichting hoort bij de webpagina Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten, onderdeel Communicatie bij meldingen.