U moet de kennisgeving van de aanvraag via DROP publiceren in het gemeenteblad. De kennisgeving is dan ook zichtbaar op Officielebekendmakingen.nl, zodat deze voor iedereen kenbaar is. Kennisgeven van de aanvraag was onder de Wabo niet verplicht, maar onder de Omgevingswet wel.

Overigens hoeft de aanvraag niet ter inzage te worden gelegd. De Omgevingswet verplicht namelijk niet tot terinzagelegging van de aanvraag. In artikel 12 van de Bekendmakingswet is weliswaar sprake van een vermelding in de kennisgeving hoe en wanneer de stukken ter inzage liggen, maar wij interpreteren de bepalingen in de Bekendmakingswet als volgt: artikel 12 Bekendmakingswet roept zelf geen verplichting tot terinzagelegging in het leven. Die vermelding in de kennisgeving is dus alleen aan de orde als elders een terinzagelegging wordt voorgeschreven. De zinsnedes in artikel 12 Bekendmakingswet over terinzagelegging (en de uitwerking ervan in artikel 13 Bekendmakingswet) zijn niet van toepassing als de Omgevingswet geen terinzagelegging voorschrijft.

Deze toelichting hoort bij de webpagina Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten, onderdeel Communicatie bij vergunningverlening, uitgebreide procedure.