Waarom is de VNG gestart met regiopilots Zorg + Veiligheid?

Het verbinden en integraal benaderen van onderwerpen op het snijvlak van zorg- en veiligheid vergroot de kans op succesvolle duurzame oplossingen voor inwoners. Dit vraagt om een persoonsgerichte aanpak waarin zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen en samen optrekken ter voorkoming of verergering van multiproblematiek.

Om deze  persoonsgerichte aanpak tot stand te brengen, is het nodig dat gemeenten en hun partners enkele randvoorwaarden goed  organiseren. Een belangrijke randvoorwaarde is een goede regionale bestuurlijke samenwerking.

Hoe maakt de VNG dat met de opgave regiopilots Zorg + Veiligheid waar?

De regiopilots zijn experimenten die tot doel hebben om in drie regio’s te komen tot een regionale bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, politie, openbaar ministerie en andere partners die actief zijn op de terreinen van zorg, welzijn, veiligheid en strafrecht (bestuurlijke samenwerking ‘zorg en veiligheid’).  

We helpen regio’s om hun bestuurlijke aansturing zo in te richten dat een meetbare verbetering van het beleid en de uitvoering zichtbaar wordt en concrete leerervaringen worden gedeeld met gemeenten in de andere delen van het land, zodat de verbinding verder kan worden gebracht.

Wat doet de opgave regiopilots Zorg + Veiligheid?

Het gaat hier om een bestuurlijke samenwerking die dienend is aan het uiteindelijke doel van de verbinding van zorg en veiligheid, te weten ‘het tot stand brengen van een sluitende persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare inwoners’. Elementen van deze samenwerking kunnen onder meer zijn: het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, het doelmatiger inrichten en effectiever maken van overlegstructuren, het inrichten van een gremium voor bestuurlijke aansturing en het realiseren van gemeenschappelijke randvoorwaarden (informatiedeling, stabiele financiering). Dit is afhankelijk van de behoeften van de regio in kwestie.

De VNG ondersteunt gemeenten en partners bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Hulpmiddelen voor inrichten regionale samenwerking zorg en veiligheid

Op veel plekken in het land zoeken gemeenten en hun partners naar nieuwe vormen van regionale samenwerking tussen de ketens van zorg, ondersteuning, veiligheid en strafrecht. Het gaat dan om de inrichting en samenstelling van een regionaal bestuurlijk en inhoudelijk netwerk voor integrale sturing en uitvoering van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, re-integratie van ex-gedetineerden en andere thema’s waar samenwerking tussen zorg en veiligheid nodig is.

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en de VNG hebben enkele infographics ontwikkeld die gemeenten en hun partners kunnen gebruiken. Er is daarbij gebruik gemaakt van de opbrengsten, geleerde lessen en resultaten van regio’s die hier al langer mee bezig zijn. De infographics zijn behulpzaam bij de beantwoording van onder meer de volgende vragen:

 • Wat is het belang?
 • Op welke thema’s moet de samenwerking zich richten?
 • Welke partners moeten worden betrokken?
 • Wie neemt het initiatief?
 • Welke samenwerkingsmodellen zijn er?

Daarnaast bevatten ze tips, aandachtspunten en een checklist.

  Infographics

  Deze infographics worden aan de hand van de ervaringen in de regio’s periodiek aangevuld. De meest actuele versie is op deze landingspagina te vinden.

  Klik op onderstaande, eerste infographic om de PDF met alle infographics te openen.
   

  infographic vlot

   

  Klik op onderstaande, tweede infographic om de PDF met alle infographics te openen.

  Infographic stappenplan voor een integrale impactgerichte samenwerking in de regio

  Informatie en vragen

  Wilt u in uw regio de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking van zorg en veiligheid verder versterken? De regio-adviseurs van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) beantwoorden graag u vragen:

  Voorbeelden van regionale bestuurlijke samenwerking van zorg en veiligheid: