De ambitie van het programma Scheiden zonder Schade is om schade bij kinderen te beperken als hun ouders scheiden. De aanpak is erop gericht om escalaties te voorkomen, juridische procedures te beperken en te zorgen voor meer steun voor ouders en kind(eren). Het verstevigen van ouderschap, en het normaliseren van relatiestress maakt hier ook onderdeel van uit.

Het programma zet onder andere in op:

  • ​De ontwikkeling van een gemeentelijk scheidingsloket dat scheidende ouders, hun kinderen en hun sociale omgeving ondersteunt, faciliteert en begeleidt gedurende het proces voor, tijdens en na de scheiding;
  • Een steunfiguur kind, die waarborgt dat er steeds aandacht is voor het kind;
  • De ontwikkeling van een nieuwe scheidingsprocedure, die de-escalerend, oplossingsgericht en nauw verbonden met goede hulp is en voorkomt dat scheidende of al gescheiden ouders tijdens de juridische procedure in een toernooimodel terecht komen.

Opdrachtgevers

Het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade heeft als opdrachtgevers de ministeries van JenV en VWS in partnerschap met de VNG. Er is vanuit het programma een nauwe samenwerking met de Rechtspraak via de projectgroep follow-up Visiedocument (echt)scheiding ouders met kinderen. Deze projectgroep is betrokken bij de ontwikkeling van de scheidingsprocedure.

Wat wil het programma bereiken?

Bij een scheiding of relatieproblemen van ouders met kinderen is het van belang om dat oom, zus, buurvrouw of leraar niet weg te kijken. De sociale omgeving kan altijd iets doen. (Nieuw) ouderschap en de impact op de relatie moet een normaal gespreksonderwerp zijn. Tussen mensen onderling maar ook als ouders op zoek zijn naar hulp.  Het programma Scheiden zonder Schade wil hiervoor aan alle betrokkenen handvatten bieden: kinderen, ouders, sociale omgeving en professionals.

Bekijk hieronder een toekomstplaatje van de verschillende fasen van relatieproblematiek en scheiding.

 

Wat is de insteek van het programma?

Er zijn veel professionals die werken met ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Het is van belang dat deze professionals meer aandacht hebben voor het belang en de positie van het kind in een scheidingssituatie, de signalen van een conflictscheiding herkennen en weten wat ze kunnen doen als een scheiding op een conflictscheiding dreigt uit te lopen.

Het programma wil professionals en beleidsambtenaren samenbrengen en ondersteunen in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe wegen zodat zij met en van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt. De insteek is dat er aangesloten wordt bij wat er al is om daarop verder te bouwen. Om hiermee een begin te maken zijn in de praktijk in twee arrondissementen zogenaamde regiolabs gestart. Dit betreft de arrondissementen Den Haag en Oost-Brabant.

Aansluiten bij bestaande praktijk en verder bouwen

Er bestaan al veel initiatieven in het land. Het programma Scheiden zonder schade sluit hierop aan, wil deze gebruiken en daarop verder bouwen. Het programma Scheiden zonder Schade zal zo veel mogelijk aansluiten bij de reeds ingezette ondersteuning vanuit een aantal andere landelijke  programma’s. Het gaat om: