De vraag naar beschermd wonen verandert, zowel inhoudelijk als wat betreft omvang. Dit vraagt dat gemeenten hun inkoop aanpassen. Landelijk is de afspraak gemaakt dat het budget de cliënt volgt.

Het laatste nieuws:


Uitname uit het Gemeentefonds

Per 1-1-2021 is € 495 miljoen uit het gemeentefonds genomen op basis van een inschatting van aantallen uitstromende cliënten en tarieven beschermd wonen. Zie voor de afspraken over de uitname vooraf die per 1-1-2021 heeft plaatsgevonden:

Update 10 mei 2021: Onlangs publiceerde het CBS de voorlopige resultaten van het onderzoek 'Wmo-BW-kosten over 2019'. Gemeenten hebben hiertoe gegevens aangeleverd. Het ministerie van VWS verwerkt de uitkomsten uit het onderzoek in de voorjaarsnota. Lees voor meer informatie:

Nacalculatie

Vanaf 2021 wordt macro een bedrag uit het gemeentefonds genomen van € 495 miljoen vanwege de verwachte uitstroom van 8.500 cliënten uit beschermd wonen naar de Wlz-ggz. Voor de nacalculatie geldt dat de berekening van de uitname zo dicht mogelijk ligt bij de daadwerkelijk wegvallende regionale gemeentelijke kosten. CBS doet de nacalculatie. Centrumgemeenten worden gevraagd de kostengevens van 2019 voor de cliënten Wmo-beschermd wonen aan te leveren bij het CBS. De deadline is verlengd tot 12 februari 2021.

Vragen aan het CBS kunt u stellen via wmokosten@cbs.nl. Veel gestelde vragen zijn verwerkt in een overzicht en zijn behulpzaam bij het voorbereiden of leveren van de gegevens.


Nieuwbrief Afspraken uitname Wlz

De VNG stelt periodiek een nieuwsbrief op met de laatste stand van zaken en een Q&A over de uitname Wlz. Hierin staat ook een Q&A over het proces rond de indicatiestelling.

Zie ook