De Wlz staat vanaf 2021 open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wlz leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. We informeerden gemeenten deze week per mail over de afspraken en het proces rond deze uitname.

De ad hoc nieuwsbrief is opgebouwd als veelgestelde vragen, het doel hiervan is:

  • helderheid te geven welke afspraken er bestuurlijk al zijn gemaakt
  • aanvullende afspraken uit te werken waar nodig
  • duidelijkheid te geven over het proces

De Q&A bestaat uit twee delen: vragen over de ex-ante (voorlopige) uitname, en vragen over de ex-post (definitieve) uitname.

Betrokkenheid VNG-commissies

Aan de VNG-commissie ZJO wordt op 21 november een notitie met alle nieuwe afspraken over de uitname en, ter besluitvorming, de VNG-standpunten voorgelegd. De VNG-commissie Financiën wordt zo nodig geconsulteerd.

Bestuurlijk overleg met het Rijk

In bestuurlijk overleggen tussen het Rijk en de VNG (herijking gemeentefonds en BW/MO, beide op 3 december) wordt besloten over de uitwerking van de ex-post uitname Wlz, en de verdeling van de ex-ante uitname over de centrumgemeenten.

Meer informatie

Hieronder de nieuwsbrief zoals deze week verzonden en de berekening van de ex-ante uitname. Zodra alle afspraken (bestuurlijk) zijn gemaakt, maken we een aanvullende Q&A.