Het aantal aanvragen dat ggz-cliënten in 2020 indienden voor een Wlz-indicatie per 2021 bleek aanzienlijk hoger dan verwacht. Hierdoor is vertraging ontstaan in de toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Deze vertraging heeft belangrijke gevolgen voor inwoners en gemeenten.

Overgangsregeling

Gemeenten zijn in december 2020 gevraagd om de beschikking van cliënten beschermd wonen of de extramurale Wmo-ondersteuning ambtshalve te verlengen tot 1 juli 2020 en, daarop aansluitend, ook de contractafspraken met de aanbieders.

Vragen van gemeenten

Heeft u vragen over implementatie van deze regeling? U kunt met vragen terecht op ondersteuning.regiotafels@qconsult.nl. De veelgestelde vragen staan op de website ‘Informatie langdurige zorg’.

Voor vragen aan het CIZ, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder ggz bij het CIZ. Mocht u niet weten wie dit is, neem dan contact op met het CIZ via 088 - 789 1000 of info@ciz.nl.

Communicatie richting cliënten

Wilt u vanuit de gemeente inwoners informeren? Meer informatie over de wijziging en standaardteksten vindt u op de website ‘Informatie langdurige zorg’. Hier vindt u alle informatie, ook toegankelijk voor cliënten door middel van informatiekaarten en animatiefilmpjes. Zie:

Wilt u via de gemeentelijke website cliënten met een aanvraag voor een Wlz-indicatie ggz (aangevraagd voor 1 januari 2021) informeren? We hebben daarvoor een algemene tekst beschikbaar:

Nieuwbrief Afspraken uitname Wlz

De VNG stelt periodiek een nieuwsbrief op met de laatste stand van zaken en een Q&A over de uitname Wlz. Hierin staat ook een Q&A over het proces rond de indicatiestelling.

Zie ook