Als er voorheen werd gebouwd in uw gemeente was in veel gevallen een vergunning nodig. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is dit veranderd. Als er nu wordt gebouwd dan moet er vanaf 1 januari 2024 een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke controleur kijkt mee of het bouwwerk aan de technische regels voldoet. Op basis van deze informatie kan invulling worden geven aan de meldplicht voor de bouwactiviteit. De kwaliteitsborger moet bij daarbij ook rekening houden met lokale risico’s of lokale situaties. 

Het gaat hier om risico’s waardoor het eindresultaat van een bouwactiviteit mogelijk niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet als niet de juiste beheersmaatregelen worden getroffen. Dit worden ook wel de bijzondere lokale omstandigheden (hierna: BLO’s) genoemd. Het is aan de gemeente om te bepalen of er sprake is van BLO's, en zo ja welke. Is dit het geval, dan kunt u dit op verschillende manieren kenbaar maken.

In deze leidraad leest u over:

  • Wat bijzondere lokale omstandigheden zijn
  • Verschillende verantwoordelijkheden en taken 
  • Werkwijze hoe te komen tot inzicht welke omstandigheden lokaal gelden
  • Hoe deze vervolgens kenbaar te maken
  • Belang van goede informatievoorziening
  • Invloed op toezicht en handhaving
  • Praktijkvoorbeelden van gemeenten 

Om deze werkwijze praktisch te maken heeft de VNG ook een handige checklist BLO's beschikbaar gesteld die kan dienen als hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van de bijzondere lokale omstandigheden binnen de gemeente.