Nieuwe leidraad voor gemeenten en huisartsen over jeugdhulp

In de zorg voor kinderen en jongeren hebben huisartsen en gemeenten steeds meer met elkaar te maken. Hoewel het onderlinge contact toeneemt, is er ruimte voor verbetering. De 'Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd' helpt gemeenten en huisartsen op weg. 

NVO: Minder doorverwijzing en sneller jeugdhulp door POH-jeugd

Door goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts krijgen kinderen tijdig de juiste jeugdhulp, worden niet onnodig doorverwezen of krijgen snel specialistische hulp als dat nodig is. De Praktijkondersteuners Jeugd bij de huisarts vervullen hierin een spilfunctie, blijkt uit een recent onderzoek. De Praktijkondersteuner jeugd (POH-jeugd) is de positieve schakel door zijn ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in de wijk(teams). Dit blijkt uit het nieuwe onafhankelijke onderzoek in opdracht van de NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Handreiking samenwerking huisartsen en gemeenten

De huisarts heeft in de Jeugdwet een zelfstandige positie. Nog niet alle gemeenten hebben afspraken met huisartsen over de samenwerking, maar investeren wel in deze relatie, blijkt uit de laatste voortgangsrapportage van de VNG.

Er komen steeds meer succesvolle voorbeelden van deze samenwerking. De VNG wil deze voorbeelden ophalen en delen met gemeenten. Ook is de VNG in gesprek met de Landelijke Huisartsen Vereniging over wat wij landelijk kunnen doen om de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten op lokaal niveau te stimuleren. Er is een uitgebreide handreiking beschikbaar en deze wordt als zeer bruikbaar ervaren. 

Financiering functie POH-GGZ-Jeugd

De financiering van de functie POH-GGZ-Jeugd is afhankelijk van diverse factoren. Belangrijk zijn de afspraken die in uw eigen jeugzorgregio gemaakt zijn. Overleg en stem af met uw eigen jeugdzorgregiogemeenten. Wat zijn bijvoobeeld de gemaakte afspraken met de lokale huisartsen? De huisartsen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de POH-GGZ. Verder  kan finaciering afhankelijk zijn van welke verzekering er is, Menzis bijvoorbeeld vergoedt bepaalde onderdelen. Gemeenten hebben een jeudghulpplicht en de regierol ook voor de jeugd GGZ. Dit valt primair onder de Jeugdwet. Op onderdelen kan het zo zijn dat vergoeding onder de Zorgverzekeringswet valt.

Voorbeelden samenwerking huisartsen en gemeenten

Beschikking jeugdhulpverwijzing en huisartsen

Moet de gemeente na een verwijzing door de huisarts en beoordeling door de jeugdhulpaanbieder nog een besluit (beschikking) in de zin van de AWB nemen? Hierover staan in de VNG modelverordening enkele bepalingen. Een factsheet licht de bepalingen toe. U krijgt eerst uitleg over deze drie basiselementen: 1) verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts 2) diagnostiek jeugdhulpaanbieder en 3) besluit gemeente. Daarna volgen uitgebreide antwoorden op de vragen:

 • Moet gemeente in alle gevallen een beschikking afgeven?
 • Hoe kan gemeente de besluitvorming praktisch inrichten?
 • Wat volgt op het inhoudelijk advies van de jeugdhulpaanbieder?
 • Hoe zit het met door de gemeente gecontracteerde aanbod van jeugdhulp?

Rol huisartsen in Jeugdwet

In de Jeugdwet staat het volgende over de rol van huisartsen:

 • Art. 2.6 lid 1:
  Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat:
  jeugdhulp ook toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Art. 2.7 lid 4:
  Het college maakt afspraken met de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, plaatsvindt, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Kortom: gemeenten en huisartsen gaan gezamenlijk in gesprek over de nadere invulling van de werkwijze en maken hier samen afspraken over. De vraag is hoe men tot een beter verwijsproces komt waar alle partijen vertrouwen in hebben. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een POH-jeugd GGZ in te schakelen bij de huisartsenpraktijk, die bijvoorbeeld ook verbonden is aan het wijkteam? Er zijn veel goede voorbeelden van dergelijke constructies.

Meer informatie