Het ministerie van BZK en de VNG hebben samen met gemeenten en energieloketten de Handreiking kwaliteit energieloketten opgesteld. Deze handreiking biedt gemeenten en energieloketten handvatten voor de inrichting en uitwerking van een energieloket en de dienstverlening voor particuliere woningeigenaren. De handreiking draagt bij aan standaardisering en uniformering van de werkwijzen van energieloketten, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. 

De handreiking kwaliteit kan als een set van minimumcriteria worden gezien, maar moet vooral dienen als inspiratie om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Ook kan de handreiking helpen bij het nadenken over de rol van het energieloket in de opgave van de energietransitie. Belangrijk is dat de dienstverlening van het energieloket aansluit op de vragen en behoeften van zowel de woningeigenaren als (het beleid van) de gemeente. 

De handreiking kan worden gebruikt bij het vaststellen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer van het energieloket en is bedoeld om de kwaliteit van het loket tijdens de uitvoering te borgen en optimaliseren. Bij bestaande energieloketten kan de handreiking worden ingezet om samen te kijken naar de afspraken over doel en middelen. Bij nieuwe aanbestedingen kan de handreiking helpen in de visieontwikkeling van de opdrachtgever en de formulering van de uitvraag.

De handreiking is een levend document en zal in de loop van de tijd geactualiseerd worden aan de hand van ontwikkelingen in de praktijk. 

In aanvulling op de handreiking kwaliteit hebben de VNG en de NVDE een document opgesteld met enkele aandachtspunten voor de aanbesteding van een energieloket en het sluiten van de overeenkomst tussen gemeente en energieloket. Dit om belangenverstrengeling en marktverstoring te voorkomen. 

Meer informatie