In deze handleiding vindt u aanvullende informatie over de VTH-standaardbrieven die betrekking hebben op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (batch 5).

 

Aanvullende informatie

Algemeen

 • De VTH-standaardbrieven zijn geschikt voor elke denkbare gebruiker, elke denkbare taakverdeling en elke denkbare uitvoeringsbenadering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
 • De IJssellandse standaardbrieven voldoen aan de regionale schrijfwijzer. Dit betekent dat de brieven voldoen aan B1-niveau Nederlands. Gebruikte termen komen voort uit regionale de versimpelde schrijfwijzer. Ook de lay-out is hierop aangepast. Bijvoorbeeld bij opsommingen worden er geen punten gebruikt.
 • De brieven bevatten vaak opties. Een gebruiker kan intern afspraken maken en/of beleid vaststellen waaruit volgt dat bepaalde opties komen te vervallen.
 • De brieven zijn zo opgesteld dat het niet uitmaakt wie de indiener van de melding is.
   

Maatwerk

 • De opsomming van overige omgevingsvergunningen, meldingen en/of informatieplichten is niet volledig en is altijd maatwerk. Een voorbeeld van maatwerk bij de bovengenoemde opsomming is de Bruidsschat omgevingsplan, afdeling 22.3 Milieu. Het gaat om een milieubelastende activiteit omgevingsplan, niet zijnde een milieubelastende activiteit, die is aangewezen in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Niet voor elke milieubelastende activiteit in de opsomming is een melding of informatie nodig. Per 1 januari 2024 kunnen gemeenten ervoor kiezen om naast een informatieplicht ook een meldingsplicht in te stellen (of andersom). Deze opties zijn alvast opgenomen als voorbereiding hierop.
   

Terminologie

 • In de alinea’s van ‘Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving’ hanteren wij geen vakjargon, aangezien een lezer niet bekend is met deze terminologie. Een voorbeeld is het niet gebruiken van de term ‘Tijdelijk omgevingsplan’ of de ‘Bruidsschat omgevingsplan’. We gebruiken de term omgevingsplan. Een ander voorbeeld van het niet gebruiken van vakjargon zijn de MBA-en uit de Bruidsschat omgevingsplan (afdeling 22.3 milieubelastende activiteiten).
 • Bij de naamgeving van overige omgevingsvergunningen, meldingen of informatieplicht komen de volgende complicatie tegen: in de vergunningscheck wordt er uitgegaan van de benaming van werkzaamheden. De vergunningsaanvraag gaat uit van de benaming van activiteiten. De benamingen uit de wetten en besluiten van de Omgevingswet komen niet altijd overeenkomt met de benamingen van activiteiten uit het Omgevingsloket. De VNG adviseert de benamingen te hanteren die gebruikt worden in het Omgevingsloket, aangezien deze herkenbaar zijn voor de indiener. Deze discrepantie is meerdere keren gemeld bij de beheerder van het Omgevingsloket.
   

Meldingen

 • In de ontvangstbevestiging informatieplicht start bouwwerkzaamheden wordt medegedeeld dat gestart mag worden met de bouwwerkzaamheden. Deze mededeling heeft geen juridische grondslag want dit volgt uit de wet. Deze mededeling is wel opgenomen zodat de lezer duidelijkheid krijgt.
 • Als een melding niet volledig is moet er een nieuwe melding worden ingediend. Het Omgevingsloket voorziet niet in een optie meldingen aan te vullen. Aanvullingen buiten het Omgevingsloket kunnen niet ingediend worden. Het is voor een indiener wel mogelijk om de melding in het Omgevingsloket opnieuw in te dienen (kopiëren).
 • Als brief 5.1.4 en 5.1.2 niet gebruikt kunnen worden dan kan brief 5.7 gebruikt worden. Het bevoegd gezag mag over specifieke bouwwerkzaamheden aanvullende informatie opvragen. Dit moet het bevoegd gezag wel in haar beleid hebben opgenomen, bij welke bouwwerkzaamheden dit het geval kan zijn.
 • Een indiener moet mogelijk meerdere toestemmingen hebben en meerdere melding hebben gedaan om te mogen overgaan tot realisatie van het object. Dit is een zeer belangrijk gegeven voor het bevoegd gezag om zich te realiseren voor het correct, effectief en efficiënt vormgeven van het toezicht en de handhaving.
   

Wet- en regelgeving

 • De stelselwijziging (Omgevingswet en Wkb) is nog volop in ontwikkeling. Zo ook de wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is dat verbouwingsactiviteiten van gevolgklasse 1 bouwwerken pas na inwerkingtreding vergunningsplichtig zullen zijn. Hier dient u doorlopend oog voor te hebben. Bijvoorbeeld in het geval van brief 5.1.4.
   

Procesinrichting

 • Bij het doorvoeren van de juiste organisatievorm/ uitvoeringsorganisatie in de brieven moet u niet vergeten, ondersteunende ICT-dienst en/of andere afdelingen die door de werkprocessen worden geraakt, mee te nemen.
 • De brieven zijn geschikt te maken voor alle gemeentelijke afdelingen en Omgevingsdiensten, elke denkbare taakverdeling en uitvoeringsbenadering van de Wkb. Bij het maken van een eigen vertaling voor gebruik bij uw organisatie zal er nog gekozen moeten worden uit verschillende opties die aangegeven staan in de voorbeeldbrieven. Let op: het kan voorkomen dat bepaalde brieven worden verstuurd uit hoofden van een ander gemandateerde van het bestuur dan in deze set brieven is opgenomen.
 • Gemeenten kunnen ten aanzien van de inrichting van de brieven voor de Wkb diverse keuzes maken. Bijvoorbeeld over het detailniveau waarop een melding of informatieplicht wordt behandeld. Daarnaast is voor de juiste inrichting van de brieven van belang te bepalen hoe uw gemeente de bedrijfsvoering heeft georganiseerd. Denk hier bijvoorbeeld aan bij welke afdeling of Omgevingsdienst de bouwtaken zijn belegd. Bij de ene gemeente is afdeling Vergunningen verantwoordelijk voor het behandelen van de meldingen, bij anderen is dat afdeling Toezicht. Er zijn ook gevallen bekend waarbij de gereedmelding door team Handhaving verstuurd dient te worden, aangezien een niet ontvankelijke gereedmelding direct aanleiding kan zijn tot handhaving op het verbod tot ingebruikname. Zie bijgevoegde tabel ter illustratie.


Voorbeeldtabel: Behandelen van de gereedmelding

 

Brieven Toezicht (Wkb)

Brieven Vergunning (Wkb)

Brieven Handhaving (Wkb)

Afdeling
Vergunningen
5.1
5.1.1
5.1.1.A
5.1.2
5.1.4
5.1.4.A
5.1
5.1.1
5.1.1.A
5.1.2
5.1.4
5.1.4.A
5.5 (of HH?)
5.7
5.3
5.3.1
5.3.2
5.5
5.6
5.2
5.1
5.1.1
5.1.1.A
5.1.2
5.1.4
5.1.4.A

Afdeling
Toezicht

5.5 (of 5.2 HH?)
5.7
5.3
5.3.1
5.3.2
5.5
5.6
5.2
5.7 5.5 (of 5.2 HH?)
5.7

Afdeling
Handhaving

5.7

  5.3
5.3.1
5.3.2
5.5
5.6
5.7
5.2

 

Aanvullende informatie per brief

5.1.1A Brief bouwmelding compleet bouwactiviteit, overige toestemmingen ontbreken
De opsomming van (omgevings-)vergunningen, meldingen en informatieplichten is niet volledig. De samenstelling van de brieven zal per gemeente verschillen en is dus altijd maatwerk zijn. In de voorbeeldbrieven wordt er uitgegaan van een aantal mogelijke combinaties voor een gewenste ingebruikname. Het kan voorkomen dat een bepaalde combinatie van brieven in het geval van een gevolgklasse 1 bouwwerk niet mogelijk zal zijn.

Een voorbeeld van maatwerk is de Bruidsschat omgevingsplan, afdeling 22.3 Milieu. Het gaat om een milieubelastende activiteit omgevingsplan, niet zijnde een milieubelastende activiteit, die is aangewezen in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Niet voor elke milieubelastende activiteit in de opsomming is een melding of informatie nodig. Per 1 januari 2024 kunnen gemeenten ervoor kiezen om naast een informatieplicht ook een melding in te stellen. Deze opties zijn alvast opgenomen als voorbereiding op wat in de toekomst wel mogelijk wordt gemaakt door gemeenten. 

5.1.2 Brief melding niet compleet bouwactiviteit
Als een indiener via het Omgevingsloket een onvolledige melding doet, zal deze worden afgewezen. In dat geval zal er een nieuwe melding moeten worden ingediend. Het Omgevingsloket voorziet niet in de functionaliteit ‘Melding aan te vullen’. Aanvullingen buiten het Omgevingsloket kunnen niet ingediend worden. Het is voor een indiener wel mogelijk om de melding in het Omgevingsloket opnieuw in te dienen.

5.3.2 Brief gereedmelding niet compleet
Brief 5.3.2 heeft 2 uitkomsten. Helemaal akkoord of zo goed als akkoord (als bijvoorbeeld uit de verklaring blijkt dat een badkamer casco is opgeleverd). Bij ernstige afwijkingen niet deze brief 5.3.2 gebruiken. Stel dan een besluit op (brief 5.2 T&H Voornemen last onder dwangsom nieuwbouw).

5.5 Brief bouwstop bouwen zonder kwaliteitsborging melding bouwactiviteit
5.6 Brief voornemen LOD strijd BBL nieuwbouw, geen verklaring mogelijk

Brief 5.5 en 5.6 zijn in de batch meegeleverd omdat deze ondersteunend zijn aan de Wkb en optioneel kunnen worden verstuurd. Brieven 5.5 en 5.6 volgen nog.

5.4 Brief ontvangstbevestiging informatieplicht beëindiging bouwwerkzaamheden
In brief 5.4 wordt medegedeeld dat gestart mag worden met de bouwwerkzaamheden. Deze mededeling heeft geen juridische grondslag. Deze mededeling is wel opgenomen in batch met als doel de lezer meer duidelijkheid bieden. 

5.7 Brief verzoek aanvullende informatie bouwproject
Het kan voorkomen dat brief 5.1.2 (melding niet compleet) of 5.1.4 (melding bouwactiviteit niet nodig) niet gebruikt kunnen worden. In dat geval kan brief 5.7 (verzoek aanvullende informatie bouwproject) gestuurd worden vanuit afdeling Toezicht. Deze brief kan worden ingezet als er vanuit een andere kader dan de Wkb redenen zijn om toezicht te moeten organiseren. Denk hier bijvoorbeeld aan het controleren van natuurinclusieve bouwvoorzieningen zoals vleermuiskasten. Als deze afspraken geregeld zijn in een OPA-vergunning dan hoeft brief 5.7 niet verstuurd te worden.

In het dossier Bevoegd Gezag kan de behandelaar constateren, dat er in afwijking van de OPA-vergunning, een bouwwerk is gerealiseerd dat vergunningsplichtig blijkt te zijn. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de classificering van het type bouwwerk of het tussentijds wijzigen van het gebruik ervan. Bijvoorbeeld in het geval van brieven 5.5.2 of 5.5.3 (voornemen Last Onder Dwangsom strijd omgevingsplan bouw gebruik, geen vergunning mogelijk).

Ga naar pagina met de VTH-standaardbrieven.