Binnen het stelsel van basisregistraties worden gegevens bewerkt, gebruikt en uitgewisseld. Dat moet op een gestandaardiseerde, veilige manier gebeuren. Daarover zijn afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in zogenoemde stelselafspraken, standaarden voor uitwisseling en gegevensverstrekking, en stelselvoorzieningen.

Stelselafspraken

De 12 eisen

Basisregistraties moeten voldoen aan 12 daarover vastgelegde eisen. Ook wijzigingen in de basisregistraties moeten zich aan die eisen houden. Dat zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden helder zijn. En dat de registraties blijven voldoen aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Deze eisen gelden ook voor gemeenten.

Stelselrollen

Wie gegevens in de basisregistraties bijvoorbeeld mag bewerken en gebruiken, is vastgelegd in stelselrollen. De 5 stelselrollen zijn: 

  • Bronhouder
  • Verstrekker
  • Afnemer
  • Toezichthouder
  • Beleidsverantwoordelijke

Gemeenten zijn bronhouder bij verschillende basisregistraties. Ook zijn ze afnemer van alle basisregistraties.

Stelselafspraken

De basisregistraties werken samen in het stelsel van basisregistraties. Hoe dat werkt, is vastgelegd in afspraken. Gemeenten moeten zich aan die afspraken houden.

Standaarden voor uitwisseling en gegevensverstrekking 

Digikoppeling

Om gegevens te kunnen uitwisselen tussen registraties zijn verschillende standaarden nodig. De registraties gebruiken daar Digikoppeling voor. Dat is een set van standaarden met logistieke afspraken voor elektronisch berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties. Gemeenten gebruiken deze standaard bij het berichtenverkeer rondom verschillende basisregistraties.

API’s en StUF Berichtenstandaard

Om gegevens in registraties te kunnen bewerken en te ontsluiten wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevens- en berichtenstandaarden. In het verleden werd de StUF Berichtenstandaard (gemmaonline.nl) gebruikt. De laatste jaren wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van application programming interfaces (API). Dat is een verzameling definities voor gegevensuitwisseling tussen computerprogramma's. Verschillende basisregistraties ontsluiten intussen hun gegevens met behulp van API’s. Daarnaast zijn in het kader van Haal Centraal (github.io) een aantal op gemeentelijk gebruik gerichte API’s ontwikkeld.

Stelselvoorzieningen

Digimelding

Is er twijfel of gegevens in de basisregistratie juist zijn? Gemeenten zijn, als gebruiker van de basisregistraties, verplicht dat te melden. De bronhouders onderzoeken de melding en zorgen voor het aanpassen van gegevens in de basisregistraties. Terugmelden kan op een gestandaardiseerde manier met Digimelding. Gemeenten kunnen kiezen tussen het Digimelding portaal en de Digimelding webservice. De Digimelding webservice maakt het mogelijk om met Digikoppeling direct vanuit de eigen software applicaties terug te melden.

Digilevering

Als gebruiker van basisregistraties willen gemeenten graag op de hoogte gesteld worden van bepaalde gebeurtenissen. Verandert de waarde van een gebouw, of wordt er een kind geboren? Dan worden via Digilevering voor een aantal basisregistraties berichten hierover verstuurd. Hierbij kan gefilterd worden op bijvoorbeeld bepaalde postcodegebieden of specifieke branches.

Stelselcatalogus

Om inzicht, overzicht en duiding in het stelsel van basisregistraties te geven, is de online Stelselcatalogus ontwikkeld. Welke gegevens worden er in welke registraties bijgehouden, welke betekenis hebben deze gegevens, en hoe verhouden de gegevens uit de verschillende registraties zich tot elkaar? Dat staat in de stelselcatalogus.