Vanuit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) zijn gemeenten verplicht om hun websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten digitaal toegankelijk te maken. Dit heeft niet alleen invloed op bestaande producten en diensten, maar ook op de inkoopprocedure.

Digitale toegankelijkheid heeft betrekking op websites en mobiele applicaties van gemeenten. Alle websites moeten sinds 23 september 2020 aan de eisen van het BDTO voldoen, en voor mobiele applicaties is dat 23 juni 2021.

Cloudapplicaties, intra- en extranetten

Onder websites worden ook bijvoorbeeld cloudapplicaties, intra- en extranetten gerekend. Voor cloudapplicaties, intra- en extranetten die voor 23 september 2019 live zijn gegaan geldt een uitzondering: pas bij een ingrijpende herziening op of na 23 september 2019 valt de cloudapplicatie, intra- of extranet onder het BDTO. Bij inkoop van nieuwe systemen of software is deze uitzondering niet meer van toepassing.

Gebruik GIBIT

Om digitale toegankelijkheid ook bij de inkoop te borgen, zijn de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) met de daarbij gevoegde ICT-Kwaliteitsnormen een goede basis. In artikel 6 van de GIBIT voorwaarden van de ICT-Kwaliteitsnormen staat digitale toegankelijkheid benoemd, waarbij er wordt gerefereerd aan de EN 301 549 standaard (pdf). Deze geharmoniseerde Europese standaard is gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. De WCAG 2.1 bestaat uit A, AA en AAA succescriteria, maar vanuit het BDTO geldt alleen de verplichting om aan de in totaal 50 A en AA succescriteria te voldoen. Er geldt geen verplichting voor de AAA succescriteria, maar het wordt wel aangeraden waar mogelijk ook aan deze succescriteria te voldoen.

Checklist inkoopeisen

Door het gebruik van de GIBIT met de ICT-Kwaliteitseisen geeft u aan dat producten en diensten moeten voldoen aan de WCAG 2.1. Wat daarnaast belangrijk is, is hoe u afspreekt hoe de leverancier aantoont dat zij voldoen aan de succescriteria voor het product. Voor de aanbestedingsprocedure kunt u de volgende checklist gebruiken:

Hiermee geeft u alle leveranciers de mogelijkheid om mee te doen aan de aanbesteding, zonder dat hun product of dienst nog volledig voldoet aan de WCAG 2.1 succescriteria. Het BDTO biedt namelijk de mogelijkheid dat nog niet aan alle succescriteria wordt voldaan, mits er een plan van aanpak is hoe dat in de nabije toekomst wordt opgelost. Hiermee voorkomt u dat een leverancier, bij het bijvoorbeeld niet voldoen aan één succescriterium, wordt uitgesloten omdat het product of dienst nog niet digitaal toegankelijk is terwijl er wel op andere onderdelen hoog gescoord wordt.

Onderzoeksrapport WCAG-EM: bewijs en onderbouwing

Wanneer u een partij de aanbesteding heeft gegund, raden wij aan aan dat u afspreekt met uw leverancier dat bij oplevering een onderzoeksrapport volgens de WCAG-EM wordt aangeleverd. Hiermee kunt u daadwerkelijk vaststellen of er daadwerkelijk aan de afgesproken voorwaarden wordt voldaan die bij de aanbesteding zijn voorgelegd.

Daarnaast kunt u het WCAG-EM onderzoeksrapport mogelijk ook gebruiken voor de toegankelijkheidsverklaring als onderbouwing voor de techniek. Voor de content dient u dan nog wel een onderzoek uit te voeren voor een volledig toegankelijkheidsrapport. Een contentonderzoek is kleiner in scope dan een volledig onderzoek naar de techniek en content, waardoor u lager uitkomt qua kosten. De toegankelijkheidsverklaring is onderdeel van de wettelijke verplichting, en dient u ook in te vullen via de invulassistent van Logius. Voor de toegankelijkheidsverklaring bent u zelf als gemeente verantwoordelijk, en niet uw leverancier.

Links