Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ)

Via BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ). krijgt de burgemeester informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden, met vermelding van het gepleegde delict. Het kan gaan om de definitieve terugkeer of om verlof. Vervolgens kan beoordeeld worden of er als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde kunnen ontstaan.

De burgemeester beslist vervolgens of er maatregelen moeten worden getroffen om deze verstoringen te voorkomen. Dit is niet alleen bedoeld voor de bescherming van de belangen van de samenleving en het slachtoffer, maar ook ter voorkoming van problemen voor de (ex-)justitiabele.

De deelnemende gemeenten worden ondersteund met een Handelingskader BIJ op het OOV-netwerk van de VNG. Dat is een door het ministerie gefinancierde omgeving voor de uitwisseling van kennis en ervaringen. Gemandateerde personen van gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden via oovnetwerk.nl. Contactpersoon is Michiel Geuzinge (bereikbaar via: informatiecentrum@vng.nl)

Meer informatie

Hieronder meer achtergrondinformatie bij het tostandkomen van BIJ:


Zie ook