Verkoop: tijdstippen

Dit jaar (2019) is de verkoop van vuurwerk aan particulieren toegestaan op 28, 29 en 31 december. Zondag 29 december mag er geen vuurwerk worden verkocht.

In artikel 2.3.2 van het Vuurwerkbesluit is geregeld wanneer de verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren is toegestaan. De regeling houdt in dat de verkoop in principe is toegestaan op 28, 29 en 31 december, maar als een van die dagen op een zondag valt, dan is de verkoop toegestaan op 28 december in plaats van de zondag daarop.

Afsteken: tijdstippen

Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur (artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit).

Op grond van artikel 2.6.3 van de model-APV is het college bevoegd om tijdens deze periode plaatsen aan te wijzen waar het afsteken verboden is, om gevaar, schade of overlast te voorkomen.

Vuurwerkvrije zones
Zie: Jaarwisseling en vuurwerk

Vreugdevuren

Voor het branden van vreugdevuren zijn twee ontheffingen nodig: een op grond van de Wet milieubeheer en een op grond van de APV.

Voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen is altijd een ontheffing nodig op grond van de Wet milieubeheer, artikel 10.63, tweede lid. Dat geldt dus ook voor vreugdevuren. Artikel 10.2 Wet milieubeheer regelt een verbod om buiten inrichtingen te verbranden; artikel 10.63, leden 1 en 2 Wet milieubeheer regelen ontheffingsmogelijkheden door respectievelijk het burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten.

De Wet milieubeheer biedt geen mogelijkheid om de ontheffing te weigeren uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. Artikel 5.34 van de model-APV vult op dit punt de Wet milieubeheer aan. (Zie ook de Toelichting op de model-APV). Voor vreugdevuren zijn dus beide ontheffingen nodig, er ligt immers een ander motief ten grondslag aan de weigering van de ontheffing op grond van de APV (openbare orde en veiligheid) dan aan de Wet milieubeheer (bescherming van het milieu).

Minivuurpijlen en romeinse kaarsen

Sinds 2016 geldt een verbod op de verkoop van minivuurpijlen en Romeinse kaarsen.

Dit vuurwerk valt niet meer onder het consumentenvuurwerk, daarom is de verkoop aan en gebruik door particulieren verboden.