De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Gemeenten gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook als een eenduidige kaartondergrond om de locatie van bijvoorbeeld speelplaatsen of ondergrondse containers te tonen. De BGT wordt vaak (gecombineerd) gebruikt met andere basisregistraties en locatiegebonden gegevens.

Doel

Organisaties kunnen door de BGT eenvoudig een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland gebruiken. Gemeenten zorgen samen met een aantal andere bronhouders voor actuele en juiste gegevens.

Beschrijving

Gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Ministerie van Defensie en RVO zijn de bronhouders van de BGT. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van deze registratie en het voldoen aan de gestelde eisen over de inhoud en kwaliteit van de gegevens. De bronhouders werken daarbij samen in het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT). Ze stemmen onderling af wat de bronhoudersgrenzen zijn, om overlap of witte vlekken te voorkomen. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en uitwisseling van kennis en ervaringen werken de bronhouders samen. De gegevens worden geregistreerd in de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). Daaruit worden door het Kadaster als verstrekker van de BGT gegevens beschikbaar gesteld aan afnemers. Overheidsinstellingen en bestuursorganen zijn verplicht de gegevens uit de BGT te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Het ministerie van BZK is toezichthouder op de uitvoering van de Wet bgt.

Werken aan uitvoerbaar en efficiënt bijhouden van gegevens

Gemeenten zorgen vanuit hun rol als bronhouder voor het goed inregelen van de processen rond het bijhouden van de BGT. Belangrijk, omdat het grootste deel van de kosten voor het bijhouden van de BGT voor rekening komt van gemeenten. VNG doet daarom samen met gemeenten en andere bronhouders onderzoek naar de kosten van het bijhouden. Ook stimuleert VNG de uitwisseling van goede voorbeelden om efficiënter de gegevens bij te houden, en stelt hulpmiddelen ter beschikking (zoals een model mandaatbesluit BGT). Daarnaast wordt samen met gemeenten beoordeeld wat de gevolgen zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving op de uitvoering van de processen rond het bijhouden van de BGT.

Werken aan kwaliteit

De kwaliteit van de gegevens in de BGT is hoog. De bronhouders van de BGT werken samen om de kwaliteit van de gegevens in de BGT ook hoog te houden en daar waar zinvol verder te verbeteren. Als onderdeel van een systeem van kwaliteitsborging nemen zij verschillende maatregelen om de gegevens in de registratie te laten voldoen aan de wettelijk afgesproken kwaliteitseisen. Het ministerie van BZK ziet erop toe dat de bronhouders zich houden aan de afgesproken kwaliteitseisen. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de kwaliteitsonderwerpen waaraan door bronhouders met prioriteit zal worden gewerkt. 

Deze afspraken zijn een onderdeel van het systeem van Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving (KTH). VNG neemt namens gemeenten deel aan deze gesprekken, zorgt ervoor dat de kwaliteitszorg wordt gericht op de juiste onderwerpen en werkt samen met gemeenten en de andere bronhouders aan het aanpakken voor het verbeteren van gegevenskwaliteit. Op de website van SVB-BGT is onder kwaliteit een uitgebreide beschrijving opgenomen van de verschillende kwaliteitseisen, de signalen die worden onderzocht, de instrumenten die beschikbaar zijn en de actuele stand van zaken van de gerealiseerde kwaliteit.

Gebruik van de BGT bij beheer van de buitenruimte

De BGT speelt een grote rol bij het beheren van de buitenruimte (beheer openbare ruimte; BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor. Daarom moet de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk worden ingericht. Niet alleen door gegevens uit te wisselen, maar ook door werkprocessen op een samenhangende wijze vorm te geven. Procesmatig moeten gemeenten duidelijke afspraken maken over de verantwoordelijkheid voor onder meer objectvorming, inwinnen en het bijhouden van geometrische eigenschappen van objecten, opnemen van de administratieve eigenschappen van de objecten, een gestandaardiseerd procesverloop en terugmeldingen. Informatiekundig is het daarvoor minimaal nodig dat gemeentelijke beheerobjecten zijn uitgelijnd met BGT|IMGeo. Het is daarvoor belangrijk dat bij het structureren van gegevens over het beheren van de buitenruimte gebruik gemaakt wordt van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). VNG heeft een aanpak BOR - BGT ontwikkeld, waarmee op een gestructureerde wijze antwoord wordt gegeven op veel vragen die onder gemeenten leven rondom dit onderwerp.

Verdere doorontwikkeling van de BGT

Gemeenten vinden het belangrijk dat gegevens over de buitenruimte meer samenhang gaan vertonen. In het door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontwikkelde streefbeeld voor gemeentelijke geo-informatie is daarom een doorontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie (SOR) opgenomen. Op dit moment ontbreekt het landelijk aan financiële middelen om deze doorontwikkeling te realiseren. VNG bekijkt samen met gemeenten welke stappen gemeenten de komende jaren kunnen zetten in de doorontwikkeling van de BGT in samenhang met de verdere ontwikkeling van BOR en de ontwikkelingen rondom 3D. Daar waar mogelijk wordt aangesloten op de ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van het programma Zicht op Nederland (ZoN). Daarnaast formuleert VNG voorstellen voor het aanpassen van de bestaande regelgeving voor de BGT om de kosten van de uitvoering zoveel mogelijk te kunnen verlagen. Hierbij wordt waar mogelijk samengewerkt met de andere bronhouders van de BGT.

Gerelateerde artikelen