Accare, een aanbieder van kinder- en jeugdpsychiatrie in het Noorden van het land, gelooft in het delen van kennis binnen de jeugdhulp en draagt daar actief aan bij. Dat doen ze vanuit het Child Study Center door het verzorgen van opleidingen en trainingen waar jaarlijks ruim 3000 professionals uit binnen- en buitenland aan deelnemen.

Ook organiseren ze namens samenwerkende jeugdhulporganisaties zogenaamde ‘refereerbijeenkomsten’. Accare trekt hierbij samen op met Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo, OCRN, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Tactus, Trias en Vitree.

We spraken Herwin Tros, manager opleidingen bij Accare, over het belang van kennisdeling binnen de jeugdhulp en de wijze waarop Accare hieraan invulling geeft.

 

Samen de jeugdhulp beter maken, dat is de opgave

 

Herwin: 'Alle spelers in de jeugdhulp hebben de opdracht en de verantwoordelijkheid om er samen voor te zorgen dat de jeugdhulp steeds beter wordt. Daar gaan wij niet alleen over, daar gaat de VNG niet alleen over, ook die ene gemeente niet, dat doe je samen. Onze focus als afdeling Opleidingen is dat we de jeugdhulp beter willen maken. En we geloven dat het delen van kennis cruciaal is om dat te realiseren. Door de tijd heen ontwikkelden we verschillende manieren om kennis te delen. De refereeravonden blijken één van de succesvolle manieren om kennis te delen.'

 

Een eerste vorm van kennisdeling: organiseren van refereerbijeenkomsten

 

Eén van de initiatieven die Accare nam om actiever kennis te delen binnen en tussen organisaties is het organiseren van zogenaamde refereerbijeenkomsten. Tien keer per jaar (vijf keer in Assen en vijf keer in Zwolle) wordt een inhoudelijke bijeenkomst rond een actueel thema georganiseerd. De thema’s voor de eerste helft van 2018 zijn ‘slaapstoornissen’, ‘verslavingsproblematiek’, en ‘trauma bij vluchtelingen’.

Herwin: 'We begonnen klein in 2006 voor de eigen medewerkers vanuit de overtuiging dat we actiever kennis met elkaar moesten delen. De bijeenkomsten waren kleinschalig en al snel werd duidelijk dat we uit ons jasje groeiden. Daarom zijn we gaan zoeken naar manieren om het anders te organiseren: andere locatie, samen met andere organisaties, open voor iedere professional in de jeugdhulp en het onderwijs. De locatie werd theater De Nieuwe Kolk in Assen. De nieuwe aanpak leidde tot hoge aantallen deelnemers. Tegenwoordig registreren we per bijeenkomst ruim 300 professionals, met name uit Noord en Midden Nederland. De bijeenkomsten gaan door in Assen en Zwolle, waarbij we samenwerken met acht andere organisaties in Assen en met zes andere partijen in Zwolle.

De insteek is echter hetzelfde gebleven: actuele, relevante thema’s waarover goed onderbouwde presentaties worden gegeven. De kosten worden bewust laag gehouden en de partijen dragen die gezamenlijk. We gaan daarbij uit van vertrouwen, dus er is geen convenant opgesteld en ondertekend. Het werken vanuit inhoud en op basis van vertrouwen zijn zonder twijfel factoren die hebben bijgedragen aan het succes en hetzelfde geldt voor de open communicatie over kosten en baten. Zo werden de refereerbijeenkomsten een regionaal platform voor jeugdhulp, met een open karakter.'

 

Verbinding met gemeenten in refereerbijeenkomsten  nog versterken.


Herwin verwacht: 'De verbinding met gemeenten in de refereerbijeenkomsten kan en zal nog versterkt worden. Er zitten nu mensen in de refereercommissie die een goed netwerk hebben en weten wat er bij gemeenten speelt. Ook via de bestuurders van zorgaanbieders hebben we een link met gemeenten.

Op dit ogenblik zit er we niet iemand vanuit de gemeente in de commissie, maar ik sluit niet uit dat dit nog gaat gebeuren. Sterker nog, dat zou een extra stap zijn om de refereerbijeenkomsten verder te versterken en te verbreden. Ook worden de refereerbijeenkomsten nu nog weinig bezocht door gemeenteambtenaren, maar ook daar hopen we in de toekomst verandering in te brengen.'

 

Een tweede vorm van kennisdeling: bieden van een scholingsaanbod

 

 

Herwin: 'Accare biedt scholing voor diverse professionals in de jeugdhulp, van verpleegkundige tot kinderpsychiater. Wij verzorgen incompany scholing en consultaties, en ontwikkelen beleid rond scholing. Denk daarbij aan opleidingsbeleid, stagebeleid en het realiseren van werkervaringsplaatsen. Het scholingsaanbod dat Accare aanbiedt is populair: jaarlijks nemen zo’n 2500 tot 3000 deelnemers van binnen- en buitenland deel aan opleidingen die de organisatie verzorgt. Ongeveer de helft van de deelnemers komt daarbij van buiten de eigen organisatie.

Het succes is te verklaren doordat we scholing aanbieden die zich kenmerkt door evidence-based practice en waarin actuele ontwikkelingen worden meegenomen. Ook zorgen we dat altijd alle scholingsaanbod geaccrediteerd is. Hierdoor kun je dus actuele kennis halen, accreditatiepunten verdienen èn je komt collega’s tegen van je eigen en andere organisaties.'

 

Een derde vorm van kennisdeling: inrichten van het Child Study Center

 

Herwin: 'Het Child Study Center (CSC) is een nieuw organisatieonderdeel dat in het leven is geroepen om onderzoek, zowel uit binnen- als buitenland, praktijkopleiders en opleidingen meer met elkaar te verbinden. En dan niet alleen meer verbindingen aanbrengen binnen de eigen organisatie, maar juist ook daarbuiten.

Een speciale adviesraad van betrokken stakeholders van binnen en buiten de organisatie, waaronder gemeenten, adviseert over de agenda van het CSC. Dat betekent dat leden van de adviesraad vanuit hun eigen expertise en achtergrond aangeven welke ontwikkelingen ze zien en dat het CSC vervolgens inventariseert wat er al gebeurt op dat vlak. Maar het CSC gaat ook aan de slag met de vraag ‘Wij zien dat onze mensen te weinig kennis hebben over een bepaald thema, is daar al iets voorhanden of moet dat nog ontwikkeld worden?’'

Op allerlei manieren wordt vanuit Accare invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan kennisdeling in de jeugdhulp. En de persoonlijke motivatie van Herwin? Voor Herwin is het vooral 'gewoon hard werken aan leuk werk, dan kost het veel tijd en moeite maar zonder dat het zo voelt.'


 

 

Leerpunten voor het organiseren van refereerbijeenkomsten

  • Zorg dat de bijeenkomsten vanuit vertrouwen worden georganiseerd
  • Vertrek vanuit inhoud (en niet vanuit organisaties), maak de inhoud evidence-based ('er zijn al zoveel meningen in de wereld')
  • Wees transparant over de kosten en baten
  • Zorg voor een open houding: wie kan en wil aansluiten is welkom
  • De mogelijkheid tot het behalen van accreditatiepunten is een extra prikkel voor professionals om te komen
  • Maak de opzet óók leuk en gezellig
  • Door de kosten te dragen met organisaties samen, blijft het voor allen ‘behapbaar’