Om het verschil in de praktijk bij de aanpak van personen met verward gedrag te bewerkstelligen is versnelling op een aantal prioriteiten nodig. De urgentie en het tempo moeten omhoog.

In haar 2e tussenrapportage doet het aanjaagteam Verwarde Personen de volgende aanbevelingen:

 • Verbinding mensen en hun omgeving
  Luister naar de behoeften van mensen met verward gedrag en hun omgeving. Geef familie en naasten toegang tot de hulpverlening. Alleen door hun ervaring te benutten staat de persoon echt centraal.
 • Voldoende en snel ondersteunings- en zorgaanbod op maat en informatievoorziening Organiseer voldoende laagdrempelige vormen van ondersteuning, multidisciplinaire beoordelings- en opvanglocaties, beveiligde zorg, bedden en langdurige zorg. Dit dient tijdig en op maat beschikbaar te zijn, zowel voor acuut als niet-acute situaties.
 • Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week
  Organiseer dat dag en nacht zorgprofessionals met expertise op het terrein van verwardheid bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar zijn.
 • Preventie: voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke onrust
  Investeer in een stabiele levensstructuur (wonen, dagbesteding, werk, financiën op orde, etc). En goede verbindingen tussen het sociale en het zorgdomein. Gericht op het voorkomen van (ernstiger) acute problemen, herhaling of terugval. Verder is er nadrukkelijk aandacht nodig voor vroegtijdige signalering, risicotaxatie en toerusting van  (na)zorg voor familie en naasten, de (woon)omgeving, de huisartsen en scholen.
 • Verwijderen van drempels in bureaucratie en financieringsstromen
  Versimpel de papierwinkel. Dat helpt mensen om zelf regie te kunnen nemen en professionals om snel en effectief te kunnen handelen. Het gaat om eenvoudige procedures, experimenteerruimte, persoonsgerichte financiering.  
 • Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen
  Alle partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vraagstuk van mensen met verward gedrag. Benut de ervaring van professionals en van mensen met verward gedrag en omgeving daarin. Ga ook in de verantwoording uit van de persoonsgerichte aanpak. Gebruik verantwoording om verder te leren en te ontwikkelen en betrek daar nadrukkelijk mensen met verward gedrag en hun directe omgeving bij.
 • Volharding in de inzet op het vraagstuk personen met verward gedrag
  Het gaat hier om een complex probleem, dat vele domeinen raakt. Maak expliciet wat de stelselverantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en lokale regierol van gemeenten inhouden. Er zijn geen snelle oplossingen en het vergt een lange adem. Voorvechters met doorzettingsvermogen zijn nu en in de toekomst op alle niveaus hard nodig. Bouw met een brede, verbindende coalitie door aan dit vraagstuk.

Meer informatie