Aanbesteden van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Al langer waren er zorgen over de continuïteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Zomer 2017 bleek uit onderzoek dat er inderdaad reële risico’s zijn, die om maatregelen vragen. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat subsidiëren mogelijk is en aanbesteden dus niet verplicht. Het onderzoek is gedaan door Rebelgroup in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blijkt dat gemeenten binnen de Jeugdwet behalve de optie van aanbesteden, ook de mogelijkheid om gecertificeerde aanbieders in de jeugdbescherming te subsidiëren. De VNG staat positief tegenover een subsidieconstructie.

Wat omvat het onderzoek?

  • Het analyseert het functioneren van het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering en de daarmee samenhangende risico’s
  • Het verkent de handelingsopties voor gemeenten en jeugdregio's voor een optimale beschikbaarheid en concludeert dat het vanuit juridisch oogpunt ook mogelijk om als gemeente te kiezen voor een subsidierelatie. Het onderzoek vindt u onderaan dit bericht.

VNG adviseert: subsidievariant met randvoorwaarden
Naar aanleiding van Rebel Group-onderzoek heeft de VNG-subcommissie Jeugd zich gebogen over het vraagstuk en een advies opgesteld. Ons voorstel is om de subsidielijn te volgen. Ook worden in het advies zes randvoorwaarden geformuleerd die deels ook door het Rijk en de branche gerealiseerd moeten worden om te kunnen sturen op de transformatie.

Rapport en VNG-notitie

Zie ook:

Aanbesteden van Jeugdhulp

Hoe combineer je de gewenste transformatie met een aanbestedingstraject, waarbij de belangrijke dialoog tussen aanbieders en gemeenten stagneert? Gemeenten en aanbieders gaven bij de VNG signalen af dat ze hier veel last van hebben en dat dit tot bureaucratie en hoge administratieve lasten leidt. Er is steeds meer debat of de plicht tot Europees aanbesteden. Tijdens bestuurlijk overleggen in mei 2017 heeft toenmalig staatssecretaris Van Rijn (VWS) toegezegd dat hij hier goed naar wil kijken.

Op 23 februari 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan. Hierin wordt de regering verzocht samen met VNG en aanbieders duidelijkheid en ondersteuning te verschaffen over de dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen, en over een vereenvoudigde procedure bij aanbestedingen.

Op 8 juni 2017 besprak de Tweede Kamer opnieuw de aanbestedingsplicht. De staatssecretaris ging in op Kamervragen over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg. In oktober 2017 werd de handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet gepubliceerd.

Ondersteuning voor gemeenten
Om gemeenten nu te ondersteunen is er het Kennis- en Ontwikkelcentrum Inkoop Sociaal Domein bij PIANOo (expertisecentrum aanbesteden van EZ). Dit kenniscentrum ondersteunt gemeenten met kennis en ervaring over de inkoop in het sociaal domein.

Aanbesteden van landelijke raamcontracten specialistische jeugdhulp

De VNG is gestart met de aanbestedingsprocedure voor raamovereenkomsten voor de landelijke inkoop van specialistische jeugdhulp 2019-2020. Hieronder leest u over de voortgang van deze aanbesteding.

Privacy bij aanbesteden

De Autoriteit Persoonsgegevens stuurde de VNG een brief vanwege publicatie van persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen bij de aanbesteding van leerlingenvervoer op de aanbestedingswebsite TenderNed. Wij adviseren u deze brief te bestuderen en te gebruiken in uw eigen gemeente.

Aanbestedingsrichtlijn: inkoop Jeugd en Wmo

De Europese Aanbestedingsrichtlijn heeft ook consequenties voor de inkoop van Jeugdhulp en Wmo. VNG en Europa Decentraal maakten een factsheet met de belangrijkste wijzigingen voor gemeenten. 

Aanbesteden: publiek-publieke samenwerking

Gemeenten werken steeds meer samen. Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe door de decentralisaties in het sociale domein. Een lastig punt is het aanbestedingsrecht. Daarvoor is een handreiking gemaakt.

Wijzigt u contracten Wmo/Jeugd? Let op aanbestedingsregels!

Als uw gemeente een overeenkomst voor Wmo- of Jeugdhulp tijdens de looptijd wil aanpassen, moet u rekening houden met de aanbestedingsregels. De publicatie 'Wijzigen van Europese contracten en subsidies' biedt gemeenten hierover informatie.

Handreiking Overheidsopdracht en subsidie

In deze handreiking wordt aan de hand van een bondig juridisch kader en enkele praktijkvoorbeelden duidelijk wanneer er sprake is van een subsidie wat de reikwijdte is van het begrip ‘overheidsopdracht’

Meer infrormatie