Gemeenten en de VNG krijgen te maken met vragen over 5G en gezondheid. Gemeenten kunnen vragen, claims en andere publicaties over 5G en gezondheid die ze toegestuurd krijgen niet zelf beoordelen.

Voor algemene vragen over dit onderwerp verwijzen wij naar het Kennisplatform EMV. Het Kennisplatform EMV brengt organisaties met kennis van EMV samen met de organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. Het Kennisplatform EMV werkt samen met het RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie. Op de website van het Kennisplatform is te vinden wat nu wel en niet bekend is over (onderzoeken naar) elektromagnetische velden en gezondheid in het algemeen en 5G in het bijzonder. Er is ook een speciale pagina met antwoorden voor gemeenten over 5G en gezondheid.

Indien bewoners gezondheidseffecten melden of vragen hebben, dan kan de GGD  helpen bij het beantwoorden van vragen over 5G en gezondheid. 

Het Antennebureau

Daarnaast kunnen gemeenten het Antennebureau benaderen voor hulp. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. Het Antennebureau maakt deel uit van Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij heeft een pagina over 'straling en gezondheid', waarop onder andere wordt uitgelegd wat de blootstellingslimieten zijn. Het Antennebureau geeft ook opdracht aan het Agentschap Telecom voor metingen naar elektromagnetische straling die op haar site in het Antenneregister gepubliceerd worden.

Antenneconvenant 2021-2025

In het Antenneconvenant 2021-2025 is ook vastgelegd dat de aanbieders van mobiele netwerken zich zullen houden aan de blootstellingslimieten (zie artikel 6). De regeling wordt gehandhaafd in afwachting van de 'Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden' in 2021. Deze AMvB formaliseert de limieten, zoals die onder deze en voorgaande convenanten al van kracht waren en er verandert daarom in de praktijk niets.

Rol gemeenten

Het is ook belangrijk te weten dat gemeenten geen rol spelen bij welke frequenties of technieken gebruikt worden daar mobiele aanbieders. Deze hebben hiervoor een vergunning van het ministerie van Economische Zaken. Conform de Telecommunicatiewet zijn veel antennes vergunningvrij. Gemeenten kunnen dus niet aangesproken worden op de activatie van 5G of andere zendtechnieken. In het verleden zijn er brieven naar gemeenten en raadsleden verzonden waarin gesteld werd dat zij strafrechtelijk en civiel aansprakelijk konden worden gesteld voor vermeende gezondheidsschade bij de uitrol en activatie van 5G. Artikel 22 van de Gemeentewet stelt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. Dit betekent dat hetgeen in de raadsvergadering wordt besproken en besloten niet juridisch vervolgd kan worden.