Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Kamerstuknummer

36067

Inhoud

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Dit wetsvoorstel strekt ertoe om de in deze notitie beschreven hoofdlijnen uit te werken en te verankeren in de wet- en regelgeving.

Aangenomen op 23 december 2022 door de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer.

Gedeeltelijke inwerkingtreding

Het Besluit toekomst pensioenen treedt in werking met ingang van 1 juli 2023, met uitzondering van:

a. artikel I, onderdeel AA, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2027;
b. artikel II, onderdeel E, en artikel IV, onderdeel G, die in werking treden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2023 Staatsblad 2023 218 1 met ingang van 1 januari 2024;
c. artikel IV, onderdelen B, L en M;
d. artikel IV, onderdeel H, dat in werking treedt op 1 januari 2028; en
e. artikel IV, onderdeel I, dat in werking treedt op 1 januari 2038.

Inwerkingtreding