Fase

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Formele titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid)

Kamerstuknummer

36483

Inhoud

Met dit wetsvoorstel krijgt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister van VWS) een directe sturingsbevoegdheid op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen van medisch-operationele voorzieningen door de GGD bij de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte zoals de covid-19.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdelen B en C, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.