Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

Kamerstuknummer

36275

Staatsbladnummer(s)

Inhoud

Het wetsvoorstel kent drie doelen:

1. Inzicht in de (omvang van de) groep ouders die gedupeerde zijn bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag én hun kinderen die te maken hebben (gehad) met een gedwongen uithuisplaatsing.
2. Het bereiken van deze groep ouders met een gericht ondersteuningsaanbod.
3. Reflectie op het eigen handelen door het doorlichten van dossiers van de uithuisgeplaatste kinderen van deze groep ouders door de Raad voor de rechtspraak en de gerechten, de raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen.

Aangenomen op 4 april 2023 door de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding

  1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2025.
  2. Het tijdstip waarop deze wet vervalt kan bij koninklijk besluit telkens met een jaar worden verlengd indien daarvoor dringende redenen zijn die samenhangen met de uitoefening van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of het bereiken van de doelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid. Een verlenging kan ten hoogste twee maal plaatsvinden.
  3. De voordracht voor het koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd.