Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wet van 1 juni 2022, houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

Kamerstuknummer

35455

Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om bij verkiezingen te experimenteren met nieuwe stembiljetten. Het huidige stembiljet is (te) groot en daardoor zowel voor de stembureaus als voor veel kiezers lastig te hanteren. De experimenten zijn erop gericht dat bij verkiezingen, in het stemlokaal, een stembiljet kan worden gebruikt dat beter hanteerbaar is, zowel bij het stemmen als bij het tellen.

Aangenomen op 12 oktober 2021 door de Tweede Kamer en op 31 mei 2022 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding

  1. Deze wet, met uitzondering van de artikelen 5, 16 en 17, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
  2. Artikel 16 treedt in werking met ingang van tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
  3. De artikelen 5 en 17 treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Inwerkingtreding