Formele titel

Wijziging van de Kieswet in verband met de invoering van een kandidaats- of lijststemstelsel voor de verkiezing van de leden van de rechtstreeks gekozen vertegenwoordigende organen alsmede enige andere wijzigingen (Wet Met één stem meer keus)

Kamerstuknummer

Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud

Met dit wetsvoorstel krijgt de kiezer de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van een politieke partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Kandidaten die zo voorkeursstemmen krijgen, worden in de meeste gevallen sneller gekozen als volksvertegenwoordiger dan nu het geval is. De voorgestelde wijziging van het kiesstelsel gaat gelden voor alle directe verkiezingen, dus voor de Tweede Kamer, provinciale staten, waterschappen, gemeenteraden en de eilandsraden. Het wetsvoorstel regelt ook nog drie andere zaken: het verhogen van het aantal ondersteuningsverklaringen en van de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan de verkiezingen, en de maximering van één kandidatenlijst per verkiezing, in plaats van dat er per kieskring een lijst moet worden ingediend.

Consultatiegegevens

Internetconsultatie loopt van 16 januari tot en met 18 maart 2024.

Wat verandert er

Met dit wetsvoorstel krijgt de kiezer de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van een politieke partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Ook wordt het aantal ondersteuningsverklaringen dat nieuwe partijen die deelnemen aan de verkiezingen moeten verzamelen verhoogd, en wordt de waarborgsom verhoogd die zij moeten voldoen. Ten slotte hoeven partijen nog maar één kandidatenlijst per verkiezing in te dienen, in plaats van één per kieskring.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Meer info

Wetsvoorstel Met één stem meer keus: reactie VNG/NVVB